Валидиране

Професиите и специалностите, по които ПГСУАУ „Атанас Буров“  осъществява валидиране на знанията, са:

Учебна 2022/2023г.

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Заповед на директора на ПГСУАУ

Списък на професиите за валидиране в ПГСУАУ по Наредба №2/ 13.11.2014 г.

Кандидатът за валидиране трябва да подаде  следния Формуляр на заявление

Учебна 2021/2022г.

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Списък на професиите за валидиране в ПГСУАУ по Наредба №2/ 13.11.2014 г.

Формуляр на заявление

Учебна 2020/2021г.

Списък на професиите за валидиране в ПГСУАУ по Наредба №2/ 13.11.2014 г.

Учебна 2014/2015г.

Списък на професиите за валидиране в ПГСУАУ по Наредба №2/ 13.11.2014 г.

Кандидатът за валидиране трябва да подаде  следния Формуляр на заявление

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални
знания, умения и компетентности

Системата за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности приключва с издаването на документ.

Услугата е валидна за всички граждани над 16 години, които:

•са научили професията на работното си място или у дома;

•желаят да валидират своите професионални умения, за които нямат официален документ от средното образование;

•имат продължителен трудов опит, но не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;

•са имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;

•са нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит;

•младежи без призната професионална квалификация;

•възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

Началното консултиране, което предлага ПГСУАУ „Атанас Буров“ има за цел да установи професионалния опит на хората и да ги насочи към подходящото за тях Професионално направление и професия.