Дневна форма
Ппрез учебната 2023/2024г. в училището ще се обучават общо 375 ученици, 353 от които са в дневна форма на обучение,8 в дуална форма на обучение,  4 в неприсъствена форма на обучение, 7 в индивидуална форма и 3 -в комбинирана форма. Във всички специалности се изучават като първи и втори чужд език английски, немски и френски език.
Мисията на училището е осигуряване на  качествено и ефективно  професионално образование за създаване и усъвършенстване на мобилна работна сила, адаптирана към потребностите на пазарната икономика, конкурентноспособна на националния и международен пазар. Училищният учебен план е публикуван тук….