Дневна форма
Ппрез учебната 2018/2019г. в училището ще се обучават  396 ученици в дневна форма на обучение,  5 в самостоятелна форма на обучение, 1 в индивидуална форма и 3 -в комбинирана форма. Във всички специалности се изучават като първи и втори чужд език английски, немски и френски език.
Мисията на училището е осигуряване на  качествено и ефективно  професионално образование за създаване и усъвършенстване на мобилна работна сила, адаптирана към потребностите на пазарната икономика, конкурентноспособна на националния и международен пазар. Училищният учебен план е публикуван тук….