Европейска квалификация за ИКТ в образованието за учители

изтеглен файл

E+

„Еразъм+“ е програма на Европейския съюз, подкрепяща дейности в областта на професионалното образование и сътрудничество,  чрез която се насърчава транснационалната мобилност на учители от различни европейски държави.

В периода 03-10 април 2022 г. с екип от 8 учители от ПГСУАУ  „Атанас Буров“, гр.Силистра се проведе обучение по международен проект в проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030684  „ИКТ в образованието – как да развиваме умения на 21-ви век “ по програма „Еразъм+“ в гр.Брага, Португалия. Основна обучителна институция – партньор на гимназията по проекта, бе APLICAPROPOSTA LDA Брага Моб, която осъществи дейностите по програмата на много високо ниво.

Целта на проекта « ИКТ в образованието – как да развиваме умения на 21-ви век » е подобряване качеството на професионалното образование чрез усвояване на знания и умения за използването на  е-обучението в педагогическата практика, както и обогатяване начините на сътрудничество и общуване в часовете. Обучителният курс допринесе педагозите да развият нови умения и компетентности, които да отговарят на нуждите на съвременната образователна среда. Осъществи се обмен на добри практики между учителите от ПГСУАУ и педагози от португалски и други европейски училища, усъвършенстваха се езиковите и компютърни умения като инструмент за въвеждането на иновативно преподаване и се постави началото на професионално сътрудничество в областта на информационните технологии.

Методите на работа и обучение в обучителния курс на педагозите беше съобразен с нуждите на участниците, нагласите и професионалните профили на всеки един, с цел за да се гарантира висока продуктивност, ефективност и практичност на получени знания. Методологията, използвана в курса беше изцяло с практическа насоченост и включваше реални примери. Приложен бе метода на екипната работа, чрез който да се насърчат взаимното обучение и сътрудничеството между участниците. Наблегна се на обучението извън класната стая в интерактивна и международна среда. Педагогическите методи, които ще използват участниците в проекта след завръщането си в България ще бъдат в основата на интерактивния и проекто-базирания подход, екипната работа, учене чрез правене и обмен на добри практики. Време, прекарано в Португалия даде възможност на участниците да усвоят понятията, знанията и уменията за използване на ИКТ в педагогическата работа, а културни дейности – да опознаят Португалия, както и да се осъществи обмен на най-добрите практики и за създаване на професионални връзки и сътрудничество.

Едноседмичната програма на курса включи посещения в две училища в гр.Брага: AE André Soares основно училище и PROFITECLA професионално училище. Обучението бе изцяло с практическа насоченост и обхвана  дискусии на теми „Училището на 21 век. Защо трябва да обмисляме използването на ИКТ в училищата?  Училищната среда на 21 век.  Запознаване с нови ИКТ ресурси за педагогическа цел: изготвяне на аватари, комикси, презентации, видеоклипове. Учителите направиха оценка на прилагането на ИКТ в своята практика. Разгледани бяха мащабите на промяната в училището , извън него – национални и международни връзки и интегрирането на ИКТ в преподаването и обучението. Обсъдени бяха казуси от образователната практика и  запознати бяха със спецификата на португалското професионално обучение, практики за подготовка на учениците за реализация на трудовия пазар, както и за обучението на деца със специални образователни потребности.

Културните посещения, включени в програмата, дадоха възможност на учителите да опознаят Португалия и откъм бит, дух, традиции и култура. Приети навсякъде сърдечно и с внимание, учителите от ПГСУАУ почерпиха ценен опит от португалските си и други европейски колеги. В края на курса всеки участник получи сертификат за участие и за Europass мобилност, но най-вече стимул за подобряване на своите педагогически умения чрез прилагане на наученото в практиката.

page