Европейски проекти

ПГСУАУ“Атанас Буров“ има богат опит от работата си по европейски проекти по програмите Леонардо и Еразъм+ за включване на ученици в обучителна практика с мобилност в европейски държави. От 2009г. до сега имаме реализирани 7 такива проекта. С тях подпомагаме професионалното и личностно развитие на учениците и учителите, оказваме практическа и логистична подкрепа за обучение в европейска държава в реална работна
среда, което да повиши пригодността на участниците за пазара на труда.

Реализирахме европейски проекти по програмите Леонардо и Еразъм+, чрез която учениците имаха възможност да проведат учебната си практика в чужбина, да придобият нови знания, умения, професионален опит – залог и предимство за успешната им интеграция на пазара на труда, да работят по различни теми със съученици от различни европейски дъжави.

1Проекти с мобилност на ученици:
2009 – Развитие и усъвършенстване на практическите компетенции и използване на новите тихнологии в областта на търговията.
2010 – Ползвайки опита на туристическа Европа, да мотивираме учениците чрез практика.
2011 – СТАРТ- Стаж в туризма – адаптиране, реализация, тенденции.
2012 – Иновациите в туризма, в служба на професионализма.
2012 – „Професионална интеграция – от класната стая до пазара на труда“.
2013 – Развитие на практическите компетенции в туристическия сектор.
2014 – Успешна професионална реализация в туристическия сектор.
2015 – Иновативни практики в туризма.
2016 – Устойчива Европа.
2018 – Европейските ценности чрез новите технологии
2019 – Солидарни утре
Нашата гимназия в две поредни години бе организатор на Учебни визити за специалисти и отговорници в сферата на професионалното образование и развитие, по програмите на CEDEFOP, в тематична категория „Насърчаване на сътрудничеството между сферите на образованието, обучението и бизнеса“.
2021г. – 24 ученици от специалностите „Икономическа информатика“ и „Туризъм“ проведоха успешно своята практика в реална работна среда в гр.Брага, Португалия.

2С проекти за обмен по програма Еразъм+ KД219 ПГСУАУ“Атанас Буров“ развива комуникацията и сътрудничеството между европейски училища за насърчаване на обмена на добри педагогически практики и личностното развитие на учащите се и техните умения, технологични и езикови и интегриране понятията за европейско гражданство и културно многообразие.
Проекти с мобилност на учители:
2012 -„Професионална интеграция – от класната стая до пазара на труда“.
2013 -„Успешен професионален преход за добра интеграция на пазара на труда“. На посочените учебни визити гимназията имаше честта и възможността да приеме 20 отговорници и представители на професионалното образование от различни краища на Европа, което и позволи да се запознае с различни методики и учебни планове за професионално обучение. Тези срещи бяха и повод за създаването на нови международни контакти.
2015 -„French Studies – added value for a successful career“ по Еразъм+ – участват учители по френски език;
2016-„Интерактивни практики и иновативни подходи за качествено професионално образование“ – участие в квалификация на 10 учители от ПГСУАУ по програма Еразъм+ в YOUNET ASSOCIAZIONE Болоня, Италия. Целта на проекта бе да подобри качеството на ПОО, да се подпомогне развитието на преподавателски умения, използване на електронното обучение в преподаването, да се прилагат полезни начини за сътрудничество и
комуникация в часовете;
2016-2018г. реализирахме „Sustainable Europe“ за обмен на иновативни подходи между учители и развитие на екологичното съзнание на младите хора.
2017-2018-75 ученици и 5 педагози са включени за работа в 5 учебни компании по българо – румънски проект „Предприемачество за младежка мобилност“ Програма “INTERREG V-A Romania-Bulgaria” 16.4.015, e-MS-ROBG 169 ;
2018г.- 35 ученици и 23 педагози са включени в обучения в курсове на тема „Социално предприемачество“ в партньорство с Русенски университет по проект INNOVENTER Balkan-Mediterranean BMP1/1.3/2738/2017;
2017,2019 г.- 2 учители по информатика и ИТ участват в международна квалификация в ЦЕРН Швейцария с тематика ИТ в обучението;
2017,2018,2019,2021г. -по Еразъм+ – участват учители по френски език.

Целият предишен опит и амбициите, които има нашата гимназия я превръщат в модерна европейска институция, която разчита на професионализма на педагогическите кадри и пригодността на завършващите ученици да се реализират успешно на пазара на труда. При нас работят и учат ученици и учители в засиленото сътрудничество с бизнеса. Непрестанно променящите се изисквания на работодателите относно уменията и компетенциите на
бъдещите специалисти амбицира училищната общност да подобряване качеството на образованието през отворените европейски хоризонти на програмата Еразъм+. Гимназията смята да продължи традицията и в бъдеще да работи по програма Еразъм+