Екип

Организационната структура на училището включва следните структурни звена:

1.Специалисти с ръководни функции:
– Директор-Денка Михайлова
Планира, организира и ръководи дейността по осъществяване на държавната политика в областта на учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището. Директорът представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета
на дейност в съответствие с предоставените му правомощия. Като председател на педагогическия съвет, утвърждава документите, приети от педагогическия съвет, и осигурява изпълнение на взетите от него решения.
– Заместник директор по учебната дейност-Ирина Гетова
– Заместник директор по административно- стопанска дейност-Гергана Тодорова.  Ръководи дейността по поддръжка на сградите и помещенията в тях, контролира дейността, свързана с хигиената в сградите. Осигурява обзавеждането на помещенията. Отговаря за безопасността и охрана на труда на служителите и учениците и за защитата на личните данни.
– Ръководител на направление ИКТ-Даринка Йорданова
2.Педагогически специалисти:
Планират, подготвят и провеждат подготовката по преподавания предмет. Осигуряват на необходимото ниво трайно усвояване на знания по преподавания предмет от страна на учениците.Участват в разработването на училищни учебни планове и програми. Участват в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни форми, свързани с дейността на училището. Подчинени са на директора. Осъществяват връзка с родители, учители, представители на МОН.Учителите носят отговорност за опазване здравето и живота на учениците по време на учебния процес

 В гимназията работят 32 висококвалифицирани учители в направленията:
Български език и литература – 2.5;
Чужди езици – 6;
Обществени науки и спорт – 4.5;
Природни науки и математика – 4;
Професионална подготовка -13;
Ресурсно подпомагане – 1;
Педагогически съветник и психолог -1.
Направления:
БЕЛ и литература – 2.5
Чужди езици преподавателите са 4 по английски език, 1 по немски език и 1 по френски език.
Професионална подготовка работят преподаватели по Икономика – 6; Информатика – 3, Туризъм – 2 и Обществено хранене – 2.
Природни науки включват специалисти по Физика-1, Биология и химия-1, Математика-2.
Обществени науки и спорт включват преподаватели по История – 2.5, Спорт – 2.
Професионално- квалификационни степени притежават:
I – 2;
II – 4;
III – 4;
IV – 11;
V – 2.
От всички педагогически специалисти 21 притежават степен магистър, а 11 бакалавър.
Длъжност Главен учител заемат – 2, Старши учител – 18, Учител-10.
3.Непедагогически персонал:
-Главен счетоводител-1. Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност.
Прави икономически анализи на стопанската дейност и осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансови отчети.
-Касиер-1;
– технечески сътрудник – 1;
– домакин – 1;
– шофьор – 0,5;
– охрана – 0,5 ;
– чистачи – 4;
– огняр – 1.