Екип

Организационната структура на училището включва следните структурни звена:

1.Педагогически специалисти с ръководни функции:
– Директор-Денка Михайлова
Планира, организира и ръководи дейността по осъществяване на държавната политика в областта на учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището. Директорът представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета
на дейност в съответствие с предоставените му правомощия. Като председател на педагогическия съвет, утвърждава документите, приети от педагогическия съвет, и осигурява изпълнение на взетите от него решения.
– Заместник директор по учебната дейност-Ирина Гетова
– Ръководител на направление ИКТ-Даринка Йорданова
Организират, контролират и отговарят за цялостната дейност на учебното заведение.
2.Педагогически специалисти:
Планират, подготвят и провеждат подготовката по преподавания предмет. Осигуряват на необходимото ниво трайно усвояване на знания по преподавания предмет от страна на учениците. Участват в разработването на училищни учебни планове и програми. Участват в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни форми, свързани с дейността на училището. Подчинени са на директора. Осъществяват връзка с родители, учители, представители на МОН. Учителите носят отговорност за опазване здравето и живота на учениците по време на учебния процес и извънкласни и извънучилищни дейности.
През учебната 2021/2022 година в гимназията работят 32 висококвалифицирани учители в направленията:
Български език и литература- 3
Чужди езици-6
Обществени науки и спорт- 5
Природни науки и математика-4
Професионална подготовка-12
Ресурсно подпомагане- 1
Педагогически съветник и психолог-1
Направление Чужди езици преподавателите са 4 по английски език, 1 по немски език и 1 по френски език.
В направление Професионална подготовка работят преподаватели по Икономика- 5, Информатика-3, Туризъм-2 и
Обществено хранене-2.
Природни науки включват специалисти по Физика-1, Биология и химия-1, Математика-2.
Обществени науки и спорт включват преподаватели по История-2, География-1, Спорт-2.
Професионално- квалификационни степени притежават: 1- I, 4- II, 1-III,14-IV, 9-V.
От всички педагогически специалисти 27 притежават степен магистър, а 5 бакалавър.
Длъжност Главен учител заемат 2, Старши учител- 24, Учител-6.
3.Непедагогически персонал:
-Заместник директор по административно- стопанска дейност-Гергана Тодорова
Ръководи дейността по поддръжка на сградите и помещенията в тях, контролира дейността, свързана с хигиената в сградите. Осигурява обзавеждането на помещенията. Отговаря за безопасността и охрана на труда на служителите и учениците и за защитата на личните данни.
-Главен счетоводител- Недялка Михнева
Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност .Прави икономически анализи на стопанската дейност и осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансови отчети.
Касиер-1, Поддръжка-1, Охрана-2, Хигиенисти-4