Изпити

учебна 2017/2018 г.

График за провеждане на пробни ДЗИ

График за провеждане на изпити за част от професия с учениците от 12 клас

Конспект за изпит за част от професията „Оператор на компютри“

График за провеждане на изпити за приключване на I-ви срок на учебната 2017/2018г. на ученици в дневна и индивидуална форми на обучение.

учебна 2016/2017 г.

График на изпити за промяна на оценка и ДИ за СПК с ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение – м.август-септември 2017 г.

График на изпити за промяна на оценка – поправителни  с ученици в дневна форма на обучение – м.юли 2017 г.

График за провеждане на държавни изпити за СПК

График за провеждане на пробни ДЗИ с учениците от 12 клас

График за провеждане на изпити за част от професия с учениците от 12 клас

Конспект за изпит за част от професията „Оператор на компютри“

График за приравнителни изпити -м.януари 2017 г.