Квалификация на учителите – Предстоящи обучения

Учебна 2023/2024 година

План за работата на комисията за професионална квалификация 

Г Р А Ф И К
за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователната институция
Тема на квалификационната форма Място на провеждане дати на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили участие
Наставничеството на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и  кариерно развитие“ – споделяне на добри практики   гр.Банкя  14-18.08.2023 НЦПКПС 1
 „Проследяване реализацията на зъвърширлите ППО  гр.Банкя 08.2023 НЦПКПС 1
 Лидерски стилове и стилове на управление с.Кранево 2-9.10.2023 РААБЕ България ЕООД  1
 К.К“Златни пясъци“ 1-3.11.2023 1
 Обучение на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие София 6-8.10.2023  МОН

НЦПКПС

 1
 Проблемно-базиран метод и проектно-базиран метод в STEM Силистра 14.10.2023  EduTechFlag  1
Успешна реализация на STEM урок гр.Каварна 8-10.12.2023 ПГСУАУ 35

Учебна 2022/2023 година

План за работата на комисията за професионална квалификация 

Г Р А Ф И К
за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователната институция
Тема на квалификационната форма Място на провеждане дати на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили участие
 Приложение на компетентностния подход в образованието- педагогически акценти и методически насоки.   гр.Бургас  09.2022  СНЦ ”Обазование и технологии”  2
 Учителят като креативен лидер на класа гр.Бургас 09.2022  СНЦ ”Обазование и технологии” 1
Формиране на математическа и дигитална компетентност STEM на ПГСУАУ м.10-12.2022 ПГСУАУ
 Попълване на личните образователни дела в НЕИСПУО ПГСУАУ 10.2022 ПГСУАУ 15
 ДЗИ по БЕЛ през 2022/23 г. м.10-12.2022

РУО

ПГСУАУ

Анализ на резултатите от проведеното входни нива и набелязване на мерки за преодоляване на пропуските ПГСУАУ 10.2022 ПГСУАУ 30
Изготвяне на тестове според изискванията за провеждане на ЗДИППК в професионалното образование ПГМТ”Владимир Комаров”- гр. Силистра 19- 20.11.2022г.  09:00-14:30ч. Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите-ДИПКУ- гр. Стара Загора 2
Популяризиране на добри практики за развиване на умения за социално и емоционално учене ПГСУАУ 11.2022 ПГСУАУ 35
Измерване на социално-психологическия климат и постигане на хармонична работа в екипа ПГСУАУ 29.06.2023 ПГСУАУ 30

Учебна 2021/2022 година

Предстоящи обучения

 

Г Р А Ф И К
за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователната институция
Тема на квалификационната форма Място на провеждане дати на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили участие
 Споделяне на добри практики от проектните дейности в ПГСУАУ  STEM на ПГСУАУ  01.06.2022г.  15:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  20
 Нови методи на оценяване  Зала „Буров“ на ПГСУАУ  03.06.2022г.  14:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  6
 ИКТ в образованието  STEM на ПГСУАУ  13.06.2022г.  14:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  26
 Дигитален маркетинг и PR – открит STEM урок с дискусия  STEM на ПГСУАУ  23.06.2022г.  8:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  10
 Обсъждане на мерки и активи за преодоляване на натрупаните психоемоционални дифицити от онлайн обучението и последиците от пандемията.  ПГСУАУ  23.06.2022  15:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  15
„ИКТ в образованието и материалната база в професионалното образование“ – междуинституциоална квалификация с посещение на ПГИТ“Ал.Константинов“ гр.Велинград  гр.Велинград  06.07.2022  10:00ч.  ПГСУАУ“Ат.Буров“ Силистра  20
Социално и емоционално учене (SEL) за успешни училища гр.Дъблин, Ирландия 01.08-7.08.2022 9:00 Europass Teacher Academy 4
Социално и емоционално учене (SEL) за успешни училища гр.Барселона, Испания 22.08-27.08.2022 9:00 Europass Teacher Academy 4