Национални програми

ДОБРИ ПРАКТИКИ

 • Възможност да изявим себе си
 • Учим заедно
 • Празнуваме заедно
 • Усвояваме с новите технологии
 • Работим заедно
 • Работа в реална работна среда
 • Гимназията е център за обучение на безработни и работещи лица, съгласно Лисабонската конвенция за учене през целия живот. В качеството си на доставчик на услуги към Агенцията по заетостта, училището е посредник при установяване на ефективна взаимовръзка между институциите, отговорни за „обучение през целия живот” и потребностите на пазара на труда. ПГСУАУ „Атанас Буров“ успешно реализира обучение по професиите „Оператор на компютър”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Готвач“, „Сервитьор-барман“ за безработни и работещи лица по програмите на Агенцията по заетостта. Гимназията е член на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България.
 • ПГСУАУ „Атанас Буров“ се утвърди като „Училище без насилие и стериотипи, определени от пола“ и е класирана на първо място в направление професионални гимназии  в конкурса, организиран от фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, Националната мрежа за деца и МОН през 2015 година.
 • За периода 2012-2015г., съвместно с представители на бизнеса училището успешно реализира проект BG051P0001-3.3.07 – 0001 „Ученически практики“ на МОН с включването на ученици от X, XI и XII клас като 279 ученици са получили по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • За периода 2011-2015г. професионалната гимназия работи и по Проект BG051P0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ УСПЕХ на МОН за включване на учениците в извънкласни форми. През 2014-2015 г. по проекта са обхванати 241 ученици в 23 клуба .
 • Професионалната гимназия работи и по Проект „Твоят час“ на МОН за включване на учениците в извънкласни форми.
 • Реализирани са успешно редица проекти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+, чрез която учениците имат възможност да проведат учебната си практика в чужбина, да придобият нови знания, умения, професионален опит – залог и предимство за успешната им интеграция на пазара на труда: проект „Европейските ценности чрез новите технологии“, mроект „Европейски практики в туризма“, проект „Устойчива Европа“, проект „Да учим в мир“, проект „Чрез професионална обучителна практика с мобилност – към успешна европейска кариера“, проект „Обогатяване и обновяване на педагогическите практики“, проект „Солидарни утре“ и др.

Стремежът на гимназията е към по-високо качество на обучение, учениците да преминават през обучителни практики с мобилност в увропейски държави учителите- и през множество квалификациони курсове на международно и национално ниво.

Днес гимназията работи по редица проекти по програми и проекти на МОН:

 • Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“
 • Проект за изграждане на STEM център за дигитални създатели по НП „ Изграждане на училищна STEM среда“
 • НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“
 • НП „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“
 • НП „ Оптимизация на вътрешната структура на персонала“

28907225_612432942422115_44877368_n IMG_6131 3