Нашите предимства

1 ПГСУАУ“Атанас Буров“ гр.Силистра е най-голямата гимназия за професионално обучение  на територията област Силистра. Училище с 58 годишна история, в което учат 350 ученици по специалности в професионалните направления:

  • 344 Счетоводство и данъци
  • 345 Стопанско управление и администрация
  • 346 Секретарски и офис дейности
  • 482 Приложна информатика
  • 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
  • 812 Пътувания, туризъм и свободно време
    Учениците изучават интензивно или разширено английски, немски, френски език.

В колектива работят 35 висококвалифицирани педагогически специалисти със специализации в страната и чужбина. Установени са традиции в повишаването на тяхната професионална квлификация.
Основната цел на гимназията е формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ясно изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна реализация.
Учебният план предоставя възможност за работа на реални работни места във фирми и организации на територията на гр.Силистра и съседните общини.
Гимназията развива политика на отвореност и сътрудничество с местния бизнес и с международни организции, за да направи своите ученици мобилни граждани в европийска реалност. Работим по различни национални проекти с основна цел да предоставим качествено образование на европейско ниво, да мотивираме учениците и учителите за непрекъснато усъвършенстване и повишаване на компетенциите в сферата на професионалното образование. Реализирани са седем успешни проекта за мобилност с провеждане на учебна практика в чужбина.
ПГСУАУ се рзвива в устойчив растеж и утвърждава своята позиция  на модерно и предпочитано училище с традиции, което обучава учениците си чрез съвременни методи и средства.