ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

2019-2020г.

Покана от Председателя на ОС до членовете за свикване на заседание на 16.07.2020 г.

Покана на Председателя на ОС за свикване на заседание на членовете

Заповед на Директора на ПГСУАУ„Атанас Буров“ за първи етап от избор на родители

Покана за среща на родителите за излъчване на делегати на събранието за избор на родители-членове на Обществения съвет

Заповед на Директора на ПГСУАУ„Атанас Буров“ относно създаване на Обществен съвет в ПГСУАУ

Списък на лицата, запознати със заповедта на Директора
Покана за събрание на родителите на 10.12.2019г. за избор на членове на Обществения съвет
Покана за Първо заседание на Обществен съвет на 11.12.2019г.

2017-2019г.

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: План-прием на ПГСУАУ „Атанас Буров“ за учебната 2017/2018 г.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: Съгласуване на план-прием за учебната 2017/2018 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/02.02.2017 г.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 г.

Състав на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА:

  1. Диана Железова-Миндизова – председател на ОС
  2. Ана Караджова – секретар на ОС
  3. Йордан Чумпалов – член на ОС, председател на Стопанска камара – Силистра.

Покана от ръководството на ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ” за събрание на родителите за избор на членове на обществения съвет, представители на родителите.