ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

2019-2020г.

Заповед на Директора на ПГСУАУ„Атанас Буров“ за първи етап от избор на родители

Покана за среща на родителите за излъчване на делегати на събранието за избор на родители-членове на Обществения съвет

2017-2019г.

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: План-прием на ПГСУАУ „Атанас Буров“ за учебната 2017/2018 г.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: Съгласуване на план-прием за учебната 2017/2018 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/02.02.2017 г.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 г.

Състав на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА:

  1. Диана Железова-Миндизова – председател на ОС
  2. Ана Караджова – секретар на ОС
  3. Йордан Чумпалов – член на ОС, председател на Стопанска камара – Силистра.

Покана от ръководството на ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ” за събрание на родителите за избор на членове на обществения съвет, представители на родителите.