Покана за кандидатстване

erasmus-BG2humanres
ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПСГСУАУ“Атанас Буров“

за включване в група за мобилност с обучителна практика в гр.Брага, Португалия и гр.Тулон, Франция

            по проект  “Сътрудничество при трансфер на добри европейски практики“

програма Еразъм+ КД 122 -VET -„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Основната цел на ПТСУАУ „Атанас Буров“ с този проект е подобряване на професионалните компетенции на 24 ученици и персонала в областта на икономиката, стопанското управление, малкия и среден бизнес, туризма и обслужването и повишаване социалната  пригодност на бенефициентите.

Проектът предвижда обучителна практика през м.септември 2022г.  на ученици от специалност „Малък и среден бизнес“от 10б клас и ученици от специалност „Икономическа информатика“ от 10а и 11а класове. За 8 ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“ и „Ресторантьор“ предстои мобилност с обучителна практика през м.aприл 2023г. в гр.Тулон, Франция

Учениците да са на възраст от 16 до 19г. Партньор по проекта и приемаща институция е Braga Мobility, Португалия, която е в тясно сътрудничество с предприятия в различни сектори и ще осигури стаж за ученици от ПГСУАУ в  офиси според специалността, по която се обучават, а във Франция-в ресторанти, хотели.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ за гр.Брага:

1.Представяне на мотивационни писма и попълване на психологически тест за работа в екип – 28.-07.2022г.

2. Обявяване на резултата от подбора на участниците – 29.07.2022г.

3. Среща с родителите за представяне програмата на практиката-съдържание, цели и отговорности на участниците в гр.Брага – 30.08.2020г.

4. Предварителна езикова и педагогическа подготовка на кандидатите – 01.08.2022-01.09.2022г.

5. Провеждане на контролни тестове за проверка напредъка на бенефициентите по езикова подготовка – 02.09.2022г.

6. Сключване на договори и споразумения за качествено провеждане на практиката с ползвателите – 30.08.2022г.

7. Осъществяване на практиката съобразно работната програма – 05.09.2022г. – 17.09.2022г.

8. Представяне на индивидуалните отчети на ползвателите и придружаващите лица – 20.09.2022г.

Потенциалните участници ще могат да подават мотивационни писма, в които да аргументират желанието си за включване в проекта до 28.07.2022г. на електронния адрес: contact_pgsuau@abv.bg

Селекцията на участниците ще се извърши на няколко етапа:

1.Попълване на психологически тест, отнасящ се до необходимите качества за работа в екип.

2. Подаване на мотивационните писма-аргументи за участие в практика в чужбина.

3.Интервю пред изборната комисия, която класира кандидатите въз основа на тяхното желание, мотивация и отношение към практиката в чужбина.

4.Изслушване мнението на родителите на бъдещите участници на специална среща с ръководството на училището, получаване на тяхното съгласие за включване на децата им в проекта.

В изборната комисия са бъдат включени директор, педагогически съветник, учители по френски и английски език и професионални предмети, класните ръководители.

Изборната комисия ще оценява участниците по следните критерии:

  1. Добро поведение в училище – ученикът да няма забележки, неизвинени отсъствия и наказания.
  2. Общият успех от предходната учебна година да е минимум Добър 4.00
  3. Владеене на чужд език – френски или английски да е минимум ниво А2.
  4. Успех по професионална подготовка минимум Добър 4.00
  5. Допълнителен критерий-предимство ще имат учениците, които са участвали активно в конкурси и състезания по професията.