Покана 2024 Професионално образование

erasmus-BG2humanres

ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И ПЕДАГОЗИ ОТ ПСГСУАУ“Атанас Буров“

за включване в група за мобилност с обучителна практика в гр.Малага, Испания 2024г.

            по проект на програма Еразъм+ КД 122 -VET -„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ с акредитация

Основната цел на ПТСУАУ „Атанас Буров“ с този проект е подобряване на професионалните компетенции на 30 ученици и персонала в областта на икономическата информатика, данъчна и митническа администрация , оперативно счетоводство, икономика и мениджмънт и повишаване социалната  пригодност на бенефициентите. В мобилността да бъдат включени и 3 учители по професионална подготовка за обмяна на добри практики.

Проектът предвижда обучителна практика през м.септември 2024г.  на   10 ученици от специалност „Икономическа информатика“ от 10.а кл. , 10 ученици от специалност „Данъчна и митническа администрация“/“Оперативно счетоводство“ от 10.б клас и 10 ученици от специалност „Икономика и мениджмънт“ от 10.в клас. Учениците да са на възраст от 16 до 19г.

Партньор по проекта и приемаща институция е Tribeka Training Lab S.L.U, Испания, която е в тясно сътрудничество с предприятия в различни сектори и ще осигури стаж за ученици от ПГСУАУ в  офиси според специалността, по която се обучават.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР НА УЧЕНИЦИТЕ-УЧАСТНИЦИ за гр.Малага, Испания:

1.Представяне на мотивационни писма и попълване на психологически тест за работа в екип – 08.06.2024г.

2. Обявяване на резултата от подбора на участниците – 18.06.2024г.

3. Среща с родителите за представяне програмата на практиката-съдържание, цели и отговорности на участниците в гр.Римини – 27.06.2024г.

4. Предварителна езикова и педагогическа подготовка на кандидатите – 15.07.2024-15.09.2024г.

5. Провеждане на контролни тестове за проверка напредъка на бенефициентите по езикова подготовка – 17.09.2024г.

6. Сключване на договори и споразумения за качествено провеждане на практиката с ползвателите – 18.09.2024г.

7. Осъществяване на практиката съобразно работната програма – 29.09.2024г. – 12.10.2024г.

8. Представяне на индивидуалните отчети на ползвателите и придружаващите лица – 20.10.2024г.

Потенциалните участници ще могат да подават мотивационни писма, в които да аргументират желанието си за включване в проекта до 08.06.2024г. на електронния адрес: contact_pgsuau@abv.bg

Селекцията на участниците ще се извърши на няколко етапа:

1.Попълване на психологически тест, отнасящ се до необходимите качества за работа в екип.

2. Подаване на мотивационните писма-аргументи за участие в практика в чужбина.

3.Интервю пред изборната комисия, която класира кандидатите въз основа на тяхното желание, мотивация и отношение към практиката в чужбина.

4.Изслушване мнението на родителите на бъдещите участници на специална среща с ръководството на училището, получаване на тяхното съгласие за включване на децата им в проекта.

В изборната комисия са бъдат включени директор, педагогически съветник, учители по френски и английски език и професионални предмети, класните ръководители.

Изборната комисия ще оценява кандидатите – ученици по следните критерии:

  1. Добро поведение в училище – ученикът да няма забележки, неизвинени отсъствия и наказания.
  2. Общият успех от предходната учебна година да е минимум Мн. добър 4.50
  3. Владеене на чужд език – френски или английски да е минимум ниво А2.
  4. Успех по професионална подготовка минимум Добър 4.00
  5. Допълнителен критерий-предимство ще имат учениците, които са участвали активно в конкурси и състезания по професията.

Целта на проекта за включване на педагози за обмяна на добри практики е:
1. Подобряване на учебната среда предвид глобални предизвикателства, като последиците от пандемии, икономически кризи и засилената технологична революция: -координиране и съгласуване на плановете на различните специалности, свързани с международния контекст на техните инициативи.
-усъвършенстване на процедурите за оценка, валидиране и признаване на компетенции, надградени в рамките на периоди на учене в чужбина-EUROPASS, ECVET
2. Подобряване равнището на ключовите компетентности чрез реализиране на мобилност с практика
3.Устойчивост и отговорност: целим устойчиво учене чрез създаване на отговорно поведение в релна работна среда и устойчивост на резултатите от ученето.

Проектът ще създаде условия за постигане на добро образователно ниво и висока професионална квалификация чрез участие в европейска мобилност.

Критерии за подбор на педагогическите специалисти за обмен на опит:

  • Кандидатите осъзнават нуждата от повишаване на компетенциите си чрез обмяна на опит по време на мобилност;
  • Мотивирани са и поемат отговорност за ефективността на работа на учениците в реална среда;
  • Търсят нови възможности за професионално развитие и партньорства за обмен на добри практики и за повишаване на качеството на ПОО;
  • Имат изградени нагласи за учене през целия живот

Педагогическите специалисти  ще могат да подават мотивационни писма, в които да аргументират желанието си за включване в проекта до 08.06.2024г. на електронния адрес: contact_pgsuau@abv.bg