Покана

erasmus-BG2humanres (1)

ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И ПЕДАГОЗИ ОТ ПСГСУАУ“Атанас Буров“

за включване в група за мобилност с обучителна практика в гр.Римини, Италия

            по проект на програма Еразъм+ КД 122 -VET -„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ с акредитация

Основната цел на ПТСУАУ „Атанас Буров“ с този проект е подобряване на професионалните компетенции на 30 ученици и персонала в областта на икономическата информатика, електронната търговия, туризма и ресторантьорския бизнес и повишаване социалната  пригодност на бенефициентите. в мобилността да бъдат включени и 3 учители по професионална подготовка за обмяна на добри практики.

Проектът предвижда обучителна практика през м.септември 2023г.  на 10 ученици от специалност „Електронна търговия“от 10б клас,  10 ученици от специалност „Икономическа информатика“ от 10а и 10 ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“ и „Ресторантьор“.

Учениците да са на възраст от 16 до 19г. Партньор по проекта и приемаща институция е Sistema Turismo, Италия, която е в тясно сътрудничество с предприятия в различни сектори и ще осигури стаж за ученици от ПГСУАУ в  офиси според специалността, по която се обучават и в ресторанти.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР НА УЧЕНИЦИТЕ-УЧАСТНИЦИ за гр.Римини, Италия:

1.Представяне на мотивационни писма и попълване на психологически тест за работа в екип – 30.-07.2023г.

2. Обявяване на резултата от подбора на участниците – 31.07.2023г.

3. Среща с родителите за представяне програмата на практиката-съдържание, цели и отговорности на участниците в гр.Римини – 05.09.2023г.

4. Предварителна езикова и педагогическа подготовка на кандидатите – 01.08.2022-01.09.2023г.

5. Провеждане на контролни тестове за проверка напредъка на бенефициентите по езикова подготовка – 04.09.2023г.

6. Сключване на договори и споразумения за качествено провеждане на практиката с ползвателите – 05.09.2023г.

7. Осъществяване на практиката съобразно работната програма – 10.09.2023г. – 22.09.2023г.

8. Представяне на индивидуалните отчети на ползвателите и придружаващите лица – 30.09.2023г.

Потенциалните участници ще могат да подават мотивационни писма, в които да аргументират желанието си за включване в проекта до 30.07.2023г. на електронния адрес: contact_pgsuau@abv.bg

Селекцията на участниците ще се извърши на няколко етапа:

1.Попълване на психологически тест, отнасящ се до необходимите качества за работа в екип.

2. Подаване на мотивационните писма-аргументи за участие в практика в чужбина.

3.Интервю пред изборната комисия, която класира кандидатите въз основа на тяхното желание, мотивация и отношение към практиката в чужбина.

4.Изслушване мнението на родителите на бъдещите участници на специална среща с ръководството на училището, получаване на тяхното съгласие за включване на децата им в проекта.

В изборната комисия са бъдат включени директор, педагогически съветник, учители по френски и английски език и професионални предмети, класните ръководители.

Изборната комисия ще оценява кандидатите – ученици по следните критерии:

  1. Добро поведение в училище – ученикът да няма забележки, неизвинени отсъствия и наказания.
  2. Общият успех от предходната учебна година да е минимум Добър 4.00
  3. Владеене на чужд език – френски или английски да е минимум ниво А2.
  4. Успех по професионална подготовка минимум Добър 4.00
  5. Допълнителен критерий-предимство ще имат учениците, които са участвали активно в конкурси и състезания по професията.

Целта на проекта за включване на педагози за обмяна на добри практики е:
1. Подобряване на учебната среда предвид глобални предизвикателства, като последиците от пандемии, икономически кризи и засилената технологична революция: -координиране и съгласуване на плановете на различните специалности, свързани с международния контекст на техните инициативи.
-усъвършенстване на процедурите за оценка, валидиране и признаване на компетенции, надградени в рамките на периоди на учене в чужбина-EUROPASS, ECVET
2. Подобряване равнището на ключовите компетентности чрез реализиране на мобилност с практика
3.Устойчивост и отговорност: целим устойчиво учене чрез създаване на отговорно поведение в релна работна среда и устойчивост на резултатите от ученето.

Проектът ще създаде условия за постигане на добро образователно ниво и висока професионална квалификация чрез участие в европейска мобилност.

Критерии за подбор на педагогическите специалисти за обмен на опит:

  • Кандидатите осъзнават нуждата от повишаване на компетенциите си чрез обмяна на опит по време на мобилност;
  • Мотивирани са и поемат отговорност за ефективността на работа на учениците в реална среда;
  • Търсят нови възможности за професионално развитие и партньорства за обмен на добри практики и за повишаване на качеството на ПОО;
  • Имат изградени нагласи за учене през целия живот

Педагогическите специалисти  ще могат да подават мотивационни писма, в които да аргументират желанието си за включване в проекта до 30.07.2023г. на електронния адрес: contact_pgsuau@abv.bg