Учебна 2018/2019 г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА И ОТЧЕТ

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018г. ПО СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учебна 2017/2018 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСУАУ“АТАНАС БУРОВ“ и ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2017/2018 уч.година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. -част I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. -част II

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

Учебна 2016/2017 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. -част I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. -част II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГСУАУ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГСУАУ “АТАНАС БУРОВ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

Учебна 2015/2016 г.

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ,АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”