Учебна 2018/2019 г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА И ОТЧЕТ

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018г. ПО СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – ЧАСТ I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – ЧАСТ II

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – ЧАСТ III

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учебна 2017/2018 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСУАУ“АТАНАС БУРОВ“ и ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2017/2018 уч.година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. -част I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. -част II

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

Учебна 2016/2017 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. -част I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. -част II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГСУАУ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГСУАУ “АТАНАС БУРОВ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

Учебна 2015/2016 г.

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ,АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”