Учебна 2020/2021 г.

Стратегия за развитие на училището

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ          1_         2_         3_         4

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

План за квалификационната дейност

План за работа на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГСУАУ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 ПЛАН  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА КОРОНА ВИРУС COVID-19 В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020 -2021година

ПРАВИЛА за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Учебна 2019/2020 г.

 Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години

План за действие и финансиране към Стратегията за развитие на училището

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – първа част

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – втора част

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – трета част

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГСУАУ

План за квалификационната дейност

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Учебна 2018/2019 г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА И ОТЧЕТ

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018г. ПО СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учебна 2017/2018 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСУАУ“АТАНАС БУРОВ“ и ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2017/2018 уч.година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. -част I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. -част II

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

Учебна 2016/2017 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. -част I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. -част II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГСУАУ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГСУАУ “АТАНАС БУРОВ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

Учебна 2015/2016 г.

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ,АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”