Приключени проекти

Наименование на проектаПрограма/Стойност /лв, евро/ 
1НП “С грижа за всеки ученик”МОН2 079 лв.
2Проект за подпомагане на физическото възпитание и спортМОН1 623 лв.
3Проект BG051P0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ УСПЕХМОН41 995 лв.
55 475 лв.
61 060 лв.
4Проект BG051P0001-3.3.07 - 0001 „Ученически практики“МОНРазходи към 30.06.2014г.
49 113 лв.
5Проект „Училищен библиотечен информационен център“Фондация „Работилница за граждански инициативи“9 000 лв.
6Проект „Развитие на практическите компетенции в туристическия сектор”Секторна програма „Леонардо да Винчи”36 658 €
7Проект „Ecogestes” по договор №LLP-2012-COM-BP-013Секторна програма „Коменски”20 000 €
8Проект BG051PO001-2.1.14 „Аз мога повече” - АЗАЗ - МТСП6 600 лв.
9Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”МОН2 134 лв.
10Проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧРМОН2 081 лв.