Проект “Актуализиране и динамизиране на педагогическите практики”

1                 2

Проект по програма Еразъм+    “ Актуализиране и динамизиране на педагогическите практики

Договор 2019-1-BG01-KA101-061559

 Проектът “ Актуализиране и динамизиране на педагогическите практики“ e иницииран от ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра. Беше предназначен за квалификационна дейност на учителите по френски език.

Квалификационната дейност се проведе през месец август 2021 в обучителния център AZURLINGUA, гр. Ница, Франция.

Основната цел на проекта е да предостави на учениците обучение, отговарящо на съвременните образователни и  икономически изисквания. Високата безработица, наличието на голям брой ученици Усвояването на модерни методи и подходи  в чуждоезиковото обучение е един от пътищата за постигане на високи резултати в образователния процес. Основните дейности по проекта са свързани с усвояване на модерни методи и практики в чуждоезиковото обучение, които да приложат в класовете, изучаващи френски език:

– повишаване на качеството на образователните дейности чрез усвояване на европейския опит;

– повишавате компетентността на персонала чрез участие в международни обучителни дейности;

– въвеждане на нови методи и начини за усвояване на дигиталните компетенции;

– акцентиране върху потребността от усвояване на чужди езици.

– актуализиране на знанията за съвременна френска цивилизация и франкофонията.

– интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и цифровата интерактивна дъска (TNI) в обучението по чужд език;

– запознаване с особеностите в преподаването на френски език в различни европейски училища и неговото сертифициране;

– анализиране особеностите в преподаването на учебна нелингвистична дисциплина на френски език, в частност Туризъм;

Резултатите от обучението ще окажат въздействие върху:

– мотивираността и ангажираността на ученика, чрез използване на иновативни подходи, представени от обучителите или споделения опит от участниците;

– резултатите от ДЗИ и Държавния изпит по специалността, високия интерес към извънкласните форми на френски език и представянето на училищни и извънучилищни изяви;

-разширяване на международните  партньорства за реализиране на нови европейски образователни проекти по програма Еразъм+.