Проект по НП „България – образователни маршрути“

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА ПО НП „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

Критерии за подбор на учениците от ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр.Силистра

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА ПО НП „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

  • БРОЙ УЧЕНИЦИ – 30
  • РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПА – 3
  • ДАТИ – 08. – 05.08.2023г.
  • МАРШРУТ: СИЛИСТРА – ПАМПОРОВО – СИЛИСТРА
  • ОБЕКТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ: АСЕНОВА КРЕПОСТ, БАЧКОВСКИ МАНАСТИР, МЕСТНОСТ „СТУДЕНЕЦ“, ПЕЩЕРА „УХЛОВИЦА“, МУЗЕЙ НА БОБА, МАНАСТР „СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ПАНТЕЛЕЙМОН“, ЕКО ПЪТЕКА „НЕВЯСТАТА“
  • ПЪТУВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ С „ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД“

Учениците, които желаят да участват в туристическото пътуване по НП „България – образователни маршрути“ подават заявление по образец до 26.06.2023г. в каб. 204.

Комисия, определена със Заповед № РД 09-1102/21.06.2023г. на Директора на ПГСУАУ „Атанас Буров“ в срок до 27.06.2023г. класират учениците по критерии,  приети на ПС от 20.06.2023г.

Директор: Денка Михайлова

Заявление за участие можете да свалите от тук 

 

Критерии за подбор на учениците от ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр.Силистра,

за включване в ученически туристически пътувания

 по Национална програма „България – Образователни маршрути“- Модул 1,  2023

(Приети на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №9/20.06.2023г.)

 За активно участие в училищния живот, олимпиади и състезания за периода от 2020 -2023 г.

Критерии Максимален брой точки
1 Успех за учебната 2022/2023 г.

За отличен успех                 ………………. 5т.

За много добър успех          ……………….3т.

10
2 Отзиви в елекронния дневник

До 3 похвали                        ………………. 3т.

Над 3 похвали                      ………………. 5т.

10
3 Отсъствия от учебни занятия

До 5 по уваж.причини          ……………….5т

Над 5 по уваж.причини        ………………3т.

10
4 Участие в училищния живот

4.1. Училищни състезания, конкурси и мероприятия

До 3 участия                          ………………3т.

Над 3 участия                        ………………5т.

4.2. Олимпиади

До 2 олимпиади                     ………………3т.

Над 2 олимпиади                   ………………5т.

4.3. Национални и международни конкурси и състезания

До 3 участия                          ………………5т.

Над 3 участия                        …………….10т.

20
5 Класирания и награди

4.1. Училищни състезания и конкурси

До 3 участия                          ………………3т.

Над 3 участия                        ………………5т.

4.2. Олимпиади

До 2 олимпиади                     ………………3т.

Над 2 олимпиади                   ………………5т.

4.3. Национални и международни конкурси и състезания

До 3 участия                          ………………5т.

Над 3 участия                        …………….10т.

20
6 Участие в проекти

До 3 проекта                       ………………. 3т.

Над 3 проекта                     ………………. 5т.

10
7 Социален статус:

отглеждан от: един родител………………10т

безработни родители………………………….7т

настойник/ попечител……………………..7т

10т
8 Хронично болни деца 10т
Максимален брой точки: 100 точки