Проект „Успех за теб“

UT

ПГСУАУ“Атанас Буров“ е едно от одобрените 1509 училища, които ще работят по проекта „Успех за теб“ през следващите четири години за насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати.

Гимназията ще изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи.В тях са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

В рамките на проекта ще има различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции по отношение на развитието и възпитанието на децата им. Също така съвместни дейности и инициативи с родители ще допринесат за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

Акцент при дейностите, свързани с допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование, се поставя върху насърчаването и разгръщането на потенциала на учениците от начален и прогимназиален етап.

Проектът „Успех за теб“ се реализира по програмата „Образование“ 2021-2027, съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Стойността на проекта е над 150 млн. лв.