Проект „Ученически практики – 2“

thumb5_eu-logos

През м.декември 2021г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ стартира участието си в  проект G05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) ще са бенефициенти по проекта.

От ПГСУАУ „Атанас Буров“ ще бъдат ключени ученици по предварително обявени критерии за практики в реални условия във фирми на територията на община Силистра. Всеки ученик, участник в проекта, ще проведе практика в реална работна среда с продължителност 240 часа. Изискването учецитите да са навършили 16 г. и да се обучават за придобиване на квалификация по професия „Икономист-информатик“  от  специалност „Икономическа информатика“ и професия “Ресторантьор“ от специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“.

Предвидени са учебни часове в учебно тренировъчна фирма в рамките на допълнителната подготовка извън предвидената по училищния учебния план за професията и специалността и са с продължителност от 8 учебни часа за всяка УТФ. Дейността е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършването на обучението си по избраната професия.

Проектът изцяло се вписва в контекста на заложените европейски и национални цели за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Образователните резултати следва да бъдат съобразени основно с нуждите на регионалния и местен пазар на труда.

Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност на фирмите да използват капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на компаниите и да обменят нови и свежи идеи за развитието им. Фирмите,  които ще бъдат подбрани според критериите като наличие на съвременна МТБ, осигурени  подходящи работни места , квалифицирани работници или специалисти, които ще участват в практическото обучение ; предоставяне на учениците на технологична, техническа и друга документация на техника, апарати и съоръжения, необходими за обучението им и  условия за изпълнение на възложените задачи и подкрепяща учебна среда за надграждане на знания, умения и практически компетенции по изучаваната специалност;  участие в инициативи и дейности,  организирани от гимназията и в подготовката на ученици за национални състезания и конкурси.

https://www.eufunds.bg/bg –  ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

https://www.mon.bg/bg/101025 – Министерство на образованието и науката