Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

loga1

През м. април 2024г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ участва в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

Основната цел на процедурата e да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.

Специфичните цели на процедурата са: ­

  • Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и други институции; ­
  • Повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по професионална подготовка и на учениците в системата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса;
  • Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.Подкрепата в рамките на операцията ще се насочи към модернизиране на професионалното образование, практическата подготовка и подобряване на професионалното образование, с цел подготовка на квалифицирана и устойчива работна сила, подготвена за предизвикателствата, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, обучение за повишаване на уменията и изграждане на достатъчно подготвени педагогически специалисти, които да предоставят съвременно образование за бъдеща заетост, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС. Ще бъде поставен фокус и за решаване на проблема, свързан с относително високия дял на преждевременно напусналите училище в системата на ПОО спрямо общото образование.

Линк към ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“. (mon.bg)

Линк към Фейсбук страницата на проекта тук