Стратегия

МИСИЯ

„Повишаване качеството на професионалното образование и обучение за създаване на мобилна работна сила, адаптирана към потребностите на пазарната икономика, конкурентноспособна на националния и международен пазар“

Основните   компоненти на  мисията са :
–        Осигуряване на безопасна среда за учене и труд и превръщането на училището в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието.
–        Осигуряване на  отлична чуждоезикова подготовка и учебен процес базиран на ползването на информационно-комуникационните технологии
–        Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности /чл.5, ал.1, т.3. от ЗПУО/, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз /чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО
–        Възпитаване в предприемачески дух, готовност за учене през целия живот , ефективна социална и гражданска активност
–        успешна социална реализация и конкурентоспособност на нашите кадри  на Европейския пазар на труда

ВИЗИЯ

ПГСУАУ ”Атанас Буров”- модерно училище за качествено професионално образование за икономически знания и просперитет

  • Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни  социално-отговорни личности, справящи се с предизвикателствата на новата дигитална реалност.
  • Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование
  • Мотивираща  и вдъхновяваща среда, която поощрява креативността и дава воля на идеите, които имат силата да променят образованието в положителна страна
  • Училище на новото време- лидер в професионалното  образование и желан храм на знанието:

–        в което се изграждат активни, успешни и оригинални личности

–        с партниращи си учители – вдъхновители и мотиватори

–        с родители, които ни се доверяват, подкрепят и се включват в училищния живот

–        училище – център на общността

СТРАТЕГИЯ
strategiq.pdf (pgsuau-burov.com)

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Да опазим здравето на децата и на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас, както и в условията на продължаваща пандемична ситуация.

Да осигурим качествен образователен процес и ОРЕС.

Затвърждаване авторитета на ПГСУАУ „Атанас Буров“ и утвърждаването и като водеща професионална гимназия на регионално и национално ниво.

Повишаване квалификацията и мотивацията на педагогическите специалисти.

Подобряване на материално – техническата база.

Въвеждане на иновативни подходи в образователния процес и управлението на гимназията.

Поддържане и разширяване на спектъра от професии и форми на обучение.

Повишаване на резултатите от обучението и удовлетвореността от управление на институцията.

Извеждане на преден план интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на  всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели.