Съдебна администрация с разширено изучаване на немски език
Съдебна администрация с разширено изучаване на немски език
Основна информация

 • Прием след основно образование – 13 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценка от НВО по Математика, оценките по География и икономика и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: немски език

Учебен план- следвайте линка


Професионални компетенции


 • работа с нормативни документи;
 • работа с документация, свързана с изпълняваните дейности;
 • комуникация на роден и чужд език;
 • работа с офис техника ;
 • използване на възможностите за електронни услуги в съдебната система

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

Завършилите  специалност „Съдебна администрация”  могат да работят като функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на съда, прокуратурата, нотариат, Агенция по вписванията, в адвокатски кантори, при частни съдебни изпълнители и други стуктурни звена на съдебната система.

Тези институции проявят интерес в подготовката на административни кадри  и гарантират реализацията им чрез заявено обучение по специалността „Съдебна администрация”: адвокат Ив. Иванов, Административен съд – Силистра.
Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдатпредприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.