Оперативно счетоводство с разширено изучаване на немски език
Основна информация

 • Прием след основно образование – 13 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценка от НВО по Математика, оценките по География и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: немски език

  Учебен план- следвайте линка


  Професионални компетенции

 • Създаване и съхранение на счетоводни документи;
 • Събиране, обработване и анализ на счетоводна информация;
 • Прилагане на нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
 • Представителство пред държавни и финансови институции във връзка с данъчно облагане, социално осигуряване и извършване на разплащания;
 • Делови контакти на български и чужд език;

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат: в счетоводни къщи, в звената на банковата система и финансови институции, инвестиционни фондове, застраховане, социално осигуряване, бюджетни предприятия, пенсионни фондове, данъчна и митническа администрация, поделенията на Сметната палата и Държавния финансов контрол и др.

3 (2)

Счетоводството е „езикът на бизнеса“. Няма сфера – стопанска, финансова, непроизводствена и др., в която да не намират приложение счетоводните знания. Отчетността е нормативно регламентирана чрез Закона за счетоводство и търговското законодателство, основано на директивите на Европейската общност и на Международните счетоводни стандарти.

          Счетоводството присъства в човешката цивилизация от около 6 хиляди години. То е най-древната и в същото време актуална професия. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, което се проявява в изключително широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Днес тази професия е престижна, предпочитана и търсена. Упражнява се  от милиони хора по света.

Професия “Оперативен счетоводител” е универсална, което произтича от нейната приложимост във всички сфери на икономиката. Специалистите – счетоводители са много търсени, както в обществения, така  и в частния сектор. Обучението по тази специалност осигурява широкопрофилна подготовка на учениците в областта на счетоводството и данъчното облагане в предприятията, търговските звена, банковите институции, застраховането, социалното  осигуряване, както и в други сфери на икономиката.

Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност във фирмите и институциите,  като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация. Извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова отчетност, анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала , получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки, получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки, закупува и продава валутни парични средства,  участва в комисии при провеждане на вътрешен контрол и др.

Оперативният счетоводител използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез електронна поща; разчита документи на чужд език и осъществява комуникация на чужд език по повод възникнали обстоятелства, свързани с изпълнявани задачи, работи с  програмни продукти.

Учениците придобиват знания и умения по:

 • Отраслова професионална подготовка: Обща икономическа теория, Обща теория на счетоводната отчетност, Икономика на предприятието, Право, Финанси, Бизнес комунации;
 • Специфична задължителна професионална подготовка: Счетоводство на предприятието, Финансов и данъчен контрол, Документи и документооборот, Бюджетно счетоводство, Банково счетоводство, Комютърна обработка на финасово-счетоводна информация, Работа в учебно предприятие и други.

  Митническа и данъчна администрация с разширено изучаване на немски езикОсновна информация

 • Прием след основно образование – 13 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценка от НВО по Математика, оценките по География и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: немски език

  Учебен план- следвайте линка


  Професионални компетенции

 • Умения за обработка и съхранение на данъчни, счетоводни и митнически документи;
 • Умения за работа с приложен програмен продукт и международни системи за информация, работа с офис техника;
 • Изучаване на чужд език по професията;
 • Боравене с необходимата информация и отговорност за конкретното й използване при митническото и данъчното обслужване;

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Данъчен инспектор;
 • Финансов ревизор;
 • Митнически инспектор;
 • Митнически сътрудник;
 • Счетоводител и др.

6Близостта на гр.Силистра до митническите пунктове Силистра-Кълъраш Румъния и Кайнарджа – Липница Румъния предполага подготовката на икономически кадри, които да познават митническото, международното и данъчно законодателство и техните процедури.

Професията на данъчния и митническия посредник е модерна и актуална. Тя е желана и търсена, защото осигурява широко поле за професионална реализация и лична изява  и улеснява  намирането на работа  след придобиването на професионална квалификация.

В града ни осъществяват дейността си държавна и общинска данъчна администрация,  фирми занимаващи се митническо представителство и  външнотърговски дейности, КПП, валутни бюра,  и др.

Практиката в тези учреждения показва  остър недостиг на квалифицирана работна ръка в сектора и необходимост от млади специалисти в областта на данъчното и митническото законодателство, които да осъществяват дейности като: данъчен контрол върху стопанската дейност на данъчните субекти, митнически надзор и контрол върху стоки и превозни средства, изчисляване и събиране на митнически сборове и държавни вземания, участие в оформянето на митническата и данъчната документация, изготвяне на протоколи, извлечения и други документи, на различни форми и отчет. Развитието   на частния бизнес  също обуславя  необходимост от квалифицирани данъчни и митнически посредници.
Данъчният и митническият посредник /администратор/ обслужва физически и юридически лица за митническите и данъчните им задължения, отговорности и принудителното  изпълнение на данъчните вземания.  Администрира и контролира данъчните процеси по ЗКПО, ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗМТ, Закона за акцизите и данъчните ,складове и други нормативни актове, свързани с тях. Прилага процедури по администриране на външнотърговските сделки в митническата дейност и при митническото обслужване. Приема, обработва и  съхранява митнически и данъчни документи. Извършва подготовка и проверка на документи за данъчна регистрация, отчита данъчните вземания, лихви и глоби, наложени от данъчната администрация. Извършва консултантска дейност.

За дейността на данъчния и митническия посредник /администратор/ от голямо значение е владеенето на чужди езици, ползването на  приложен програмен продукт и международни системи за информация, както и  работата  с офис техника на работното си място – компютър, принтер, скенер, факс, копирна машина, телефон, апарат за унищожаване на документи, касов апарат, други фискални устройства – умения, които се придобиват  в процеса на обучение по професията.

Учениците получават специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, външно-търговските отношения,  данъчната и митническата администрация, счетоводство, международни плащания и др.,която дава възможност за реализация в сферата на митническите агенции и данъчната администрация, финансови и счетоводни институции.График:

Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 16.06.2021 г.

– математика – 18.06.2021 г.

 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 25.06.2021 г. вкл.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 -07.07.2021 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13.07.2021 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – до 16.07.2021 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22.07.2021 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – до 30.07.2021 г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10.09.2021 г. вкл.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 13.07.2021 г. до 10.09.2021 г.  от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от седмицата.


Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдат предприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.