Банково дело с разширено изучаване на английски език
Основна информация

 • Прием след основно образование – 26 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценка от НВО по Математика, оценките по География и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: английски език
 • Професия: Финансист – / учебен план/
 • Специалност:  „Банково дело“

Професионални компетенции

 • Извършване на банкови операции по съхраняване, обслужване, разпределяне и насочване на парични средства;
 • Ред и организация на безналичните плащания чрез съвременните платежни системи- БИСЕРА, БОРИКА, СЕБРА, РИНГС;
 • Законосъобразно и правилно водене на документацията;
 • Различаване на фалшиви банкноти и монети;Специалността „Банково дело” е широкоспектърна специалност и осигурява професионални знания за:
  • Дейността на банковите и банкоподобни /кредитни/ институции;
  • Банковите операции и технологията на тяхното осъществяване;
  • Видовете документи и правилата за тяхното водене и съхранение;
  • Кредитирането и анализа на кредитоспособността на кредитоискателите;
 • За учениците от специалност „Банково дело“ се предоставя възможност да бъдат включени в мобилност с обучителна практика в европейски държави по програма „Еразъм+“.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Кредитни специалисти,
 • Инспектор, банка/финансова/платежна институция
 • Кредитен администратор
 • Супервайзор, банка/финансова/платежна институция
 • Консултант, управление на вземанията
 • Старши банков служител, връзка с клиенти
 • Старши банков служител, обслужване на клиенти
 • Старши банков служител, касов център
 • Банков служител, обслужване на клиенти във финансова/платежна институция
 • Главен касиер, банка/финансова/платежна институция

 

9a 10a g2stem steem1


График:

Провеждане на тестовете по:

Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 19.06.2024 г.

– математика – 21.06.2024 г.

  • Обявяване на резултатите от тестовете – до 02.07. 2024 г.
  • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 – 07.07.2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07 2024 г.
  • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране –  15 – 17.07. 2024 г.
  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 22 – 24.07. 2024 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на третия етап на класиране – до 30.07. 2024 г.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –  31.07-01.08 2024 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на  трети етап на класиране  и броя на незаетите места– до 02.08. 2024 г.
  • Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране на ученици – 05 – 06.08.2024 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на четвъртия етап на класиране – до 07.08. 2024 г.
  • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 08 – 09.08. 2024 г.
  • Обявяване  на броя на незаетите места след четвърти етап на класиране  – до 12.08. 2024 г.
  • Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране  – do 11.09.2024 г.
  • Утвърждаване на реализирания ДПП от началника на РУО – до 14.09.2024г.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 13.07.2024 г. до 08.09.2024 г.  от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от седмицата.


Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдат предприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.