Сътрудничество при трансфер на добри европейски практики

erasmus-BG2humanres

„Сътрудничество при трансфер на добри европейски практики“ e одобреният проект на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“  Силистра по програма Еразъм+  КД 122 – „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение“. Проектът ще подпомогне професионалното и личностно развитие на 24 ученици от 10 до 12 клас от специалностите „Икономическа информатика“ и „Организация на туризма и свободното време“, ще окаже практическа и логистична подкрепа при обучението им европейска страна  в реална работна среда и ще повиши пригодността им за пазара на труда.

Основното очаквано въздействие на проекта върху целевите групи – учениците, учителите и училището като институция  е бенефициентите да усвоят европейски стандарти в туризма и бизнеса чрез придобиване на нови знания и умения, да развият езикови и дигитални компетенции , да обогатят междуличностните си умения – способност за решаване на проблеми, вземане на решения, работа в екип,  да обогатят културния си мироглед. Очаква се успешно да се интегрират в социалния и професионален живот ученици в неравностойно положение.

Работните места ще бъдат офиси в гр.Брага, Португалия и ресторанти и хотели в гр.Тулон, Франция.

Очакваните резултати са учениците да надградят професионални знания и умения, необходими за постигане на качествена професионална реализация,  да се запознаят, да сравняват и анализират европейски стандарти, опит и добри практики в туризма и бизнеса и да разширят възможностите си за успешен преход от класната стая към пазара на труда.
Участващите организации: изпращаща – гимназия „Атанас Буров“, приемащите – БрагаМоб и тзи в гр.Тулон и португалските и френски фирми-партньори на приемащите организации ще предоставят пространство за обмяна на опит и добри практики между нас хората от различни държави, които работим в една и съща област.