Текущи проекти

ПРОЕКТИ С ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 • „Европейските ценности чрез новите технологии“. ПГСУАУ е координатор. Период на изпълнение: 2018- 2020г.
 • „Сътрудничество за трансфер на европейски практики в туризма“. ПГСУАУ е партньор. Провежда се ученически стаж в гр. Тулон, Франция.Период на изпълнение: 2019г.
 • „Солидарни утре„. ПГСУАУ е партньор. Период на изпълнение: 2019- 2021г. Дейности: представяне на организации и дейности поподкрепа на хората в затруднение.
 • „Да учим в мир“  – продължителност 2020-2022г. Партньори на ПГСУАУ „Атанас Буров“ са  европейски гимназии от  Испания, Румъния, Италия и Полша.

  ПРОЕКТИ С ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ през 2020 г. 

 • Неформална младежка група „S`cool eSports”при ПГСУАУ“Атанас Буров“ гр.Силистра с проект „Любими компютърни герои – нашето творческо и спортно вдъхновение“ по конкурсна сесия „МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА 2020“


  ПРОЕКТИ С ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ през 2019 г.

 • „Цветовете на България“.  Източник на финансиране – Община Силистра по конкурсна сесия „Младите за Силистра“ 2019. Дейности:  изработването на знамето на България от 600 балона; организиране на Арт работилница на открито“Цветовете на България“. Постигнати резултати съгласно заложените индикатори: засилване чувството за национална гордост; сплотяване на училищната общност.Период на изпълнение – 01.04- 31.05. 2019г.
 • „Светлина в тунела: Заедно“ 2. Източник на финансиране Община Силистра по конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“ 2019. Дейности: организиране на мащабно и атрактивно градско мероприятие- факелно шествие; оформяне на две зони за неформална комуникация на третия и четвърти етаж в училището. Постигнати резултати съгласно заложените индикатори: създадени зони, ангажиращи учениците с комплексна грижа ; традиционно факелно шествие. Период на изпълнение -21.10- 22.11. 2019г.
 • „Подкрепа за успех“ . Източник на финансиран – МОН. Дейности: осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците чрез допълнително обучениепо учебните предмети. Постигнати резултати съгласно заложените индикатори: успешно полагане на ДЗИ;преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание. Период на изпълнение -2014г.- 2020г.
 • Националната програма за финансиране на занимания по интереси. Източник на финансиран – МОН. Дейности: чрез заниманията по интереси (7 клубни форми) се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, дигиталната креативност , технологиите, гражданско образование и спорта.Постигнати резултати съгласно заложените индикатори: приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интересиразвитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците. Период на изпълнение -14.10.2019-30.06.2020

logo

От месец декември 2019 година ПГСУАУ започва дейности по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
– намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
– модернизиране на методите и средствата за обучение;
– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
– осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.