Подкрепа за дуалната система на обучение

loga

НОВО ОБОРУДВАНЕ В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

            Най-голямата професионална гимназия в  област Силистра – ПГСУАУ „Атанас Буров“ се сдоби с ново оборудване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент Министерството на образованието и науката.

ПГСУАУ „Атанас Буров“ е първата гимназия в Силистренска област въвела обучението чрез работа – дуална система на обучение през учебната 2018-2019г. по специалността „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, професия „Ресторантьор“. Днес в гимназията се обучават 18 ученици в дуална форма по тази професия в 9 и 10 клас.

Новото модерно оборудване за учебните кухни и кабинета по сервиране ще подпомогне учениците при овладяването на професионални практически знания и умения, ще даде възможност за усвояване на нови технологии в приготвянето на храна.

Бъдещите ресторантьори вече разполагат с готварски печки с аспирация и вентилационна система към тях, климатична инсталация в учебните кухни, съдомиялна машина, пералня, сушилна, професионални кафемашини, уред за готвене на пара, метална резачка за месо, мултикукър, Ear Fire, микровълнова печка, хлебопекарна, блендер, шейкър, цитруспреси, кухненски робот, миксери и други уреди и съоръжения необходими за професионалната подготовка на учениците.

По проекта предстои на учениците да се осигури работно облекло и специализирана литература, която ще обогати библиотечния фонд на училището, както и „пробно стажуване“ във фирмите-партньори. Основна цел на този стаж е запознаване на учениците с реалните работни условия в заведенията за хранене и развлечения и мотивирането им при избора на работодател за обучението чрез работа.

Всичко това дава възможност за отлично онагледяване на учебния процес и прилагане на наученото в реална работна среда.

Изпълнението на дейностите по проекта е в пряка връзка с мисията на професионалната гимназия:

Повишаване качеството на професионалното образование и обучение за създаване на мобилна работна сила, адаптирана към потребностите на пазарната икономика, конкурентноспособна на националния и международен пазар

Предвидените дейности, освен че развиват и утвърждават значимостта на дуалната форма на обучение в национален план, спомагат и за укрепване и развитие на партньорските отношения на гимназия „Буров“ с бизнеса в региона. Устойчивостта на проекта е във възможността работодателите сами да изградят своите бъдещи квалифицирани кадри чрез обучението в реална работна среда  и затвърждаване на сътрудничеството между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса.

Автор: Ирина Гетова-Георгиева

Заместник-директор по учебна дейност

20210401_154247_1 20210401_154038_1 20210401_153917_1 20210401_152505_1 20210401_152323_1 20210401_150541_1 20210401_150100_1 20210401_150017_1 20210401_145714_1 20210401_145532_1 20210401_145400_1 20210401_145324_1