Проект „Подкрепа за успех“

1112

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M2ОP001-2.011-0001

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Групи по проект „Подкрепа по успех“ за учебната 2019/2020г.  

 • Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VІІІ клас
  Ръководител:  Анелия Николова
 • Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА – VІІІ клас
  Ръководител: Даниела Богданова
 • Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – X  клас
  Ръководител: Йорданка Демирова
 • Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА – Х клас
  Ръководител: Даниела Богданова
 • Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – XІ  клас
  Ръководител: Анелия Николова
 • Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – XІІ  клас
  Ръководител: Йорданка Демирова
 • Занимания по интереси „Предприемачи в синьо“ VІІІ клас
  Ръководител: Живка Николова

Групи по проект „Подкрепа по успех“ за учебната 2018/2019г.  

 • Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА – ІХ клас
  Ръководител: Даниела Богданова
 • Допълнително обучение по ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ – ІX  клас

Ръководител: Живка  Николова

 • Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – XІ  клас

Ръководител: Йорданка Демирова

 • Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ХІІ клас

Ръководител:  Анелия Николова

 • Допълнително обучение по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ХІІ клас

Ръководител: Маргарита Андреева