logo

Проект „Твоят час“

eu-logologo

 

TV_Chas

 

линк за сваляне на З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие

линк за сваляне на Анкетна карта

http://89.252.196.221/

http://tvoiatchas.mon.bg/

Други проекти:

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Извънкласни дейности по проект „Твоят час“ в ПГСУАУ „Ат.Буров“

Извънкласни дейности за  обучителни затруднения

Групата   Бъди грамотен. р-л Йорданка Демирова
Цели:
Привличане на вниманието на учениците към значението на грамотността и популязиране на четенето. Развиване на умения за самостоятелна работа, самоконтрол и самооценка и създаване на възможност за разгръщане на индивидуалните заложби на всеки ученик Пълноценна подготовка за полагане на ДЗИ по БЕЛ

Група   Моят час по математика. р-л Даниела Богданова
Цели:
1. Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от задължителната подготовка по математика на ученици от 8 клас. 2. Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможността им за успешно завършване на средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности. 3. Развитие на умения за учене, компетентностите, творческите способности на учениците.

Групата   Силата на словото.
Цели: Повишаване на писмената и устна грамотност на учениците Обогатяване на речниковия запас Творческо мислене

Наименование на групата   Да успяваме заедно. р-л Анелия Николова
Цели: Да се подобрят езиковите умения по български език на ученици, за които той не е майчин, така че да бъдат стимулирани да участват в учебния процес; Да се преодолеят на образователните дефицити на ученици, нуждаещи се от по-високи резултати в обучението по роден език, чрез допълнителни занимания, които да компенсират затрудненията.

Извънкласни дейности за   интереси

dizainГрупа   Дизайн и реклама. р-л Даринка Йорданова
Цели: Развитие на уменията за изработка и дизайн на печатни рекламни материали. Участие на родителите на групата в текстовото оформление на печатните материали.

Група   Аз обичам България. р-л Елена Къркова
Цели: Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие; Формиране на трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание; Опознаване и популяризиране на културно-историческото наследство на родината и родния край; Организиране на училищни чествания на бележити дати; Развиване на умения за издирване и подбор на информация, създаване на мултимедийни продукти и тяхното представяне.

EkopriqteliГрупа   Екоприятели. р-л Елисавета Боева
Цели: Екологичното образование и възпитание е актуален, многообразен и продължителен процес, за чието осъществяване са необходими координирани усилия между училището, семейството и организации по опазване на околната среда. Реализирането на темите по програмата са насочени към затвърждаване и надграждане на знания за опазване на природните ресурси. Обучението в клуба позволява развиване на идеи и дейности, в основата на които е опазването на околната среда.

Група Екскурзоводи в действие. р-л Сиана Боева
Цели: Опознаване на туристическите обекти, техният бит и култура в родния град и в България.

KulinarГрупа   Кулинар. р-л Роси Раданова
Цели: Запознаване с кулинарните традиции и култура на различни страни по света, с известни ястия и технологията на тяхното приготвяне. Усвояване на основни понятия за хранителните продукти, използвани в съвременната кухня.

 

 

 

MatematikaГрупа   Математика за всеки. р-л Даниела Богданова
Цели: 1. Задълбочаване на логическите знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математическия език. 2. Създаване на познавателен интерес у учениците с оглед да се открият максимално и да се развият техните потребности. 3. Създаване на траен интерес към математиката и нейните приложения. 4. Развитие на логическо мислене и творческо въображение у учениците. 5. Възпитаване на трудолюбие, упоритост, последователност, рационална организация на работа и правилно разпределение на времето, вниманието, наблюдателността и съобразителността. 6. Повишаване на образователните постижения на учениците в областта на математиката.

Obicham_BGГрупа  Обичам Българското. р-л Любка Стоянова
Цели: Основна цел на програмата е учениците да усвоят най-популярните български хора, да затвърдят и надградят съществуващи знания и умения, да се научат не само добре да изпълняват народните хора, а да ги обикнат, харесват и желаят. Включените в програмата теми са насочени към запознаване с фолклорното богатство и многообразие на народните хора и танци, формиране на положително отношение към българското народно творчество, развиване на ритмичното чувство на учениците. Акцент в работата на клуба ще бъде разкриването на красотата и разнообразието от чувства, предавани чрез българския народен танц.

Група   Рободизайн. р-л Гюлсевин Хамди
Цели: 1) Учениците да се научат да конструират и програмират робот с помощта на LEGO Mindstorms 2) Учениците да се научат да работят в екип, чрез създаване условия за изграждане и подготовка на училищни отбори по роботика; 3) Да се популяризира роботиката сред учащите; 4) Да се стимулира пространственото мислене на учениците и уменията им да експериментират с помощта на истински програмируем Lego робот.

RobotikaГрупа   Роботика. р-л Гюлсевин Хамди
Цели: 1) Учениците да се научат да конструират и програмират робот с помощта на LEGO Mindstorms 2) Учениците да се научат да работят в екип, чрез създаване условия за изграждане и подготовка на училищни отбори по роботика; 3) Да се популяризира роботиката сред учащите; 4) Да се стимулира пространственото мислене на учениците и уменията им да експериментират с помощта на истински програмируем Lego робот.

Група   Театрално студио Питър Пан Джуниър. р-л Христо Христов
Цели: Придобиване на знания и умения по актьорско майсторство, формиране на интерес към театралното изкуство. Изграждане на творчески умения за изява на индивидуалността и способностите на всеки участник, емоционална интелигентност, работа в творчески екип, разбиране, съпреживяване и любов към изкуството.

Група   Тенис академия. р-л Иван Ненов
Цели: Подобряване на физическото състояния на подрастващите. Развиване на качеството бързина и издръжливост. Умения за работа в екип.

Група   Футболни звезди. р-л Иван Ненов
Цели: Да се развива физическа деаспособност на учениците. Да развият умения и желание за занимания със спортни игри.

Съвет „Твоят час“
Мая Тодорова – Месторабота: ПГСУАУ, председател
Светла Цветанова – Месторабота: ПГСУАУ, секретар
Тодор Борисов  – Месторабота: ПГСУАУ
Маргарита Касабова – Месторабота: БЧК Силистра, член
Недялка Михнева – Месторабота: пенсионер, член