УН и ОС

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Училищното настоятелство  е регистрирано като самостоятелно юридическо лице. Подпомага дейността на  гимназията в рамките на правомощията си.

UNПредседател на съвета на настоятелите:

Елена Севдалинова Трифонова

Членове на съвета на настоятелите:

Мая Тодорова Лазарова

Марияна Йорданова Петрова

Миглена Димитрова Керанова-Фердинандова

Добрина Тодорова Иванова

Надя Борисова Димова

Иван Ненов Иванов

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Обществените съвети са създадени със Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Устройството и дейността им са конкретизирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.
Целта на Обществения съвет е създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяко училище. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Състав на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА през учебната 2021/2022 г.:

Майя Григорова – председател

Геомил Георгиев – секретар

членове: Станка Лазарова, Павлина Железова и Денислав Борисов

 

Състав на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА, избран през 2017г.:

  1. Диана Железова-Миндизова– председател на ОС
  2. Ана Караджова– секретар на ОС
  3. Станка Лазарова– член на ОС, зам. председател на Търговско промишлената палата – Силистра.