Председател на съвета на настоятелите:

Мария Ангелова Илиева

Членове на съвета на настоятелите:

Мелег Бурхан Томова – зам председател

Милена Димитрова Стоянова – касиер

Мариана Илиева Стоянова – член

Нуран Мехмед Халим – член