Ученически парламент


Учебна 2016/2017 г.

Приключи изборът на  Ученическите съвети на класовете, комисиите и ръководството на УС на ПГСУАУ.

4

5

ИСТОРИЯ:

Ученическият парламент в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“- гр.Силистра е сформиран през 1998/1999 учебна година като Ученически съвет /УС/ под ръководството на Маргарита Андреева, педагогически съветник в училището.

Организационната структура на УС бе следната: председател, зам.председател, протоколчик и оперативно бюро, което служи за връзка между ръководството на УС, училищното ръководство и отговорниците на класовете.

Ученическият съвет участва активно в организираните извънкласни форми на работа, отбелязване на бележити дати и годишнини, празници, решаване на проблеми, спортни състезания, спортни празници.

На учредителното събрание е приет устав на УС.

Първият председател на УС е Кремена Пламенова от специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“.

От месец септември 2001 г. УС променя своя статут в Ученически парламент /УП/. Оперативното бюро е заменено с шест комисии, в които участват от 5- 7 ученици, поради разширяване и нарастване на дейностите и отговорностите на учениците в училище.

 

Ръководството на УП е представено от:председател, зам.председател и секретар. Изградените комисии са: комисия по образованието; комисия по осмисляне на свободното време; комисия по спортно-туристическа дейност; комисия по здравноекологично образование; инфокомисия и финансово-контролна комисия.

От 2001/2002 учебна година УП работи под ръководството на Иванка Липчева –педагогически съветник в училището.

Ежегодно УП организира семинар-тренинги за обучение на класните съвети и новопостъпилите ученици по следната тематика: „Ученическо самоуправление.Лидерство“, „Общуване.Видове общуване“, „Конфликти. Видове конфли7кти“, „Език на конфликтите.Решаване на конфликти“, „Моите права и отговорности в конфликтна ситуация“,“Асертивно и неасертивно поведение“, „Малката общност“,“Превенция на зависимости“.

През 2001 г. за първи път в училището, УП организира своя ден на самоуправление, посветен на празника на банкера.Денят бе превърнат в училищен празник. Учениците поеха отговорността да управляват учебния процес и забавното междучасие. Денят завърши с тържествен ученически съвет, а вечерта със забавен купов и програма в дискотека „Албена“. Този ден се превърна в традиция на ученическото самоуправление, който ден от следващата учебна година бе посветен на Деня на Европа под надлов: „Ние отговаряме“, „Знаем и можем“, „Всички заедно“, „Разумни, креативни и отговорни“ и т. н.

 

По нестандартен начин комисията по осмисляне на свободното време, организира празниците на банкера, търговския работник и митничаря, благотворителен коледен базар, пролетен бал с маски, хепънинги, св.Валентин, и др.

Интерес представлява и организираната от инфокомисията поща: „Споделете вашите проблеми“.

Към УП от 2001/2002 г. бяха изградени клуб „Млад журналист“ с ръководители Иванка Андонова и Анелия Николова, клуб „Здраве“ с ръководител Маргарита Андреева.

През 2002/2003 г. към УП функционира клуб „Превенция на наркомании“ с ръководител Иванка Липчева. Изявени ученици от клуба участваха в Националния съвет за превенция на наркомании. Кремена Пламенова председателстваше медийната комисия към Националния съвет за превенция на наркомании, а Дамян Лечев е председателствал комисията „Превенция на над 14 годишните“.

На 25.06.2003 г. УП на общинско равнище представи ролева игра“Съдебен процес“, посветена на Световния ден за борба с наркотиците.

През 2003/2004 г. ученическият парламент участва при реализиране на дейностите по проектите: „Културно-историческо наследство без граници“ и „Туристически маршрути без граници“ в партньорство с археологическия музей в гр.Силистра.

През 2004/2005 учебна година УП работи по проблемите на гражданското образование, а през следващата за развиване и изграждане на социални умения за общуване.

През 2006/2007 г. учениците в парламента дискутираха проблеми свързани с кариерното им развитие като:“Модел на процеса на вземане на решение за кариера“, „Лични възможности“, „Умение да търсиш работа“, „План за действие“ и др.

През 2007 г. УП целенасочено работи и изведе опит по проблемите на ученическото самоуправление. Тихомира Жекова-председател на УП участва с доклад на първата общинска конференция по Гражданско образование „Училището-желана територия за ученика“.

По програма „Решаване на конфликти“ учениците от УП през 2008/2009 изграждаха умения за решаване на проблеми, водене на спорове, усвояваха правата си в конфликтна ситуация, запознаха се с видовете конфликти, езика на конфликтите, ролята на посредника в конфликтна ситуация.

Учениците участваха в общинска и областна конференция с открити практики за решаване на конфликти.

Учебната 2008/2009 г. УП завърши с летен лагер на КК „Св.Влас“ и пътуващ семинар „Агресията в моето ежедневие“

През следващата учебна година /2009-2010/ УП участва в проектите: „Изкуството на дебата-изкуство на демокрацията“, „В света на познанието,фантазията и творчеството“, „Обучение насредношколци за развитие на ключови социални компетенции“.

Важни събития от дейността на УП през учебната година са:

 • честване празника на „Вси светии“ в дискотека „Инсомния“;
 • организиране на Благотворителен коледен базар;
 • провеждане на училищен дебат на тема:“Парите развалят хората/ да или не“;
 • участие в междуучилищен дебат „За или против смъртното наказание“;
 • училищени дебати „Има/няма любов от пръв поглед“, „Учителят трябва/ не трябва да се отнася с учениците като с равни“, „Надецата трябва/ не трябва де се казва истината“;
 • ден на ученическото самоуправление ;
 • издаване на вестник „Евроглас“ и отбелязване на бележити дати и годишнини;
 • дискусионен уйкенд с доц. И.Илиев на хижа „Калимарица“
 • по проект „В света на познанието, фантазията и творчеството“ учениците от УП участва в 2 екскурзии по маршрутите:
 • Силистра-В.Търново – Шипково – Троян – Природонаучен музей на р.Черни Осъм – Орешак – Троянски манастир –Ловеч – Къкринско ханче и моста на Кольо Фичето;
 • Силистра – Шумен –Мадарски конник – Котел – Кърджали – Перперикон – Татул –Хасково –Александрово – Узунджово – Силистра.

Дело на ръководството на УП е изработването ня дипляна по проекта, като учениците показаха своите знания и развиха творческите си идеи.

През 2010/2011 година ученици от УП участваха в проект „Евроскул“ по програма „Младежки дейности“ и посетиха Европарламента като се запознаха с дейността на парламентарните комисии.

През годината учениците организираха в дискотека „Руж“ благотворителен бал с маски, участваха в кампанията „Европейска нощ без инцидент“, рецитал със стихове на Вазов, посветен на Деня на Народните будители; организираха конкурс за постери на тема „Бъди в час“ и подредиха изложба в чест на Международния ден за борба със СПИН; нумизматична изложба за професионалния празник на банкера; забавно – развлекателно състезание „Банкер за един ден“; двудневно обучение на хижа „Мимоза“ на тема: „Лидерът в ученическото самоуправление. Компетенции на лидера. Ролята на лидера в екипната работа“; ден на ученическото самоуправление, на който гости бяха ученици от Франция и Румъния, които се включиха в учебните занятия, спортните състезания и кулинарно състезание; дебат „Чувстваме ли се европейци? Да или не?; Изработени постери за деня на Европа и подреден Еврокоридор с информация и снимки за страните членки на ЕС и издаден вестник „Евроглас“; учебна екскурзия до Котел, Калофер, Карлово, сССопот,Копривщица, Панагюрище, Старосел

Сопот, Копривщица, Панагюрище, Старосел, Казанлък, Жеравна.

Дейностите на УП през учебната 2011/2012 г. преминаха под знака на Националната кампания „Участвам и променям“. По-важни събития за годината:

 • обучение на класните съвети на 8, 9 и 10 клас на тема:“Превенция на наркомании“ по подхода „Връстници обучават връстници“;
 • кастинг за актьори и изграждане на театрално стуио „Питър Пан“ с ръководител Анди Райчев;
 • Участие с етюд „Доброто и злото“ при откриване на фотоизложба на НПО „Новите млади за Силистра“;
 • Представяне на Форум театър за втори път в България на Третата Национална конференция за учители в гр.Варна, скечове за празника на училището и пиесата „Час на класа“с автор Лора лазар и ръководител Христо Христов;
 • Учебна ескурзия до гр.Истанбул;
 • Национален форум „Гражданското образование-успехи и провали, поуки и възможности“ –открита практика, дебат на тема: „За или против участието на учениците в управлението на училището“
 • Участие на Диана Станева с доклад „Училището на 21 век-училище на иновациите“ вНационалната конференция по ГО;
 • Проект „Малкият, голям избор“;
 • Написване на клетва за младия буровец съвместно с учителите по литература и приемането и като символна ученическата общност.

През 2012/2013 г. дейността на УП бе насочена към осмисляне на свободното време на учениците и активизиране участието им в извънкласни форми на работа. Разработени бяха и реализирани два проекта „Моят отпечатък“ и „Цъфтяща палитра“. Проектът „Моят отпечатък“ бе класиран на първо място в Националната олимпиада по Гражданско образование. Организиран бе и традиционният благотворителен коледен базар. Проведен беше и конкурс за есе и стихотворение на тема „Голи са без книги всички народи“, посветен на Международния ден на книгата и литературно четене на отличените творби в ХК „Данубе“,изграден бе клуб „Приятели на книгата“ по програма „Знание за успех“.

През 2013/2014 г. учениците участваха в клуб „Аз, репортерът“.Изработиха видеорепортаж с интервюта на учители, ученици, училищното ръководство и бивши възпитаници, посветен на юбилейната годишнина на училището. Посетено беше и телевизионото студио в гр.Русе.

По програма „Младите за Силистра 2013“ учениците разработиха и реализираха проект „Живот без дрога= щастлив живот“, реализираха обучение за превенция назависимости, конкурс за флаери, изработиха календари с отличените флаери и представиха ролева игра „Съдебен процес“, участваха в традиционния екологичен бал,благотворителния коледен базар и отразяваха чрез различни изяви белжитите дати и годишнини.

През учебната 2014/2015 година дейността на Ученическия парламент /УП/ беше насочена изцяло към осмисляне правата и отговорностите на учениците в ученическата общност,изграждане на гражданска позиция и развиване на умения за равнопоставеност, защита от дискриминация на половете и толерантност към различията.

В началото на учебната година се организира предизборна кампания за провеждане на избори за ръководство на УП. Проведоха се 21 предизборни срещи с учениците – избиратели. В предизборната надпревара участваха 3 кандидатски тройки- една от XI а клас и две от X б клас.Всеки екип представи своята платформа пред учениците. Проведен бе и предизборен дебат.На 16.10.2014 г. се проведоха избори,в които учениците бяха поставени в реална изборна среда. Изборите спечелиха Станислава Некова, Милица Маринова и Надежда Гочева от XI а клас.Същите положиха клетва на тържествено събрание на Ученическия парламент.

През учебната година в УП работиха 6 комисии. Актуализиран беше Уставът на УП.

Ученическият парламент организира конкурс за постери на тема „Десет причини да чета“, посветен на Деня на народните будители. Постерите бяха подредени на втория етаж и отличените класове наградени. Учениците от 11 а и 12 а клас изработика постери за Деня на счетоводителя. За деня на толерантността бе проведена дискусия в ЧК на тема:“Взаимоотношенията между тийнейджърите“. По подхода „Връстници обучават връстници“ се проведоха семинар- тренинги по следните теми: „Овладяване на емоциите“, „Превенция на ХИФ“,“Превенция на агресията и тормоза в училище“ и „Превенция на зависимости“ в VIII а,б,в клас, IX а,б,в,г клас. X а,б,в,г клас. Ученици от УП участваха в обучение на тема „Трафик на хора“.

Тържествено бе отпразнуван Юбилейният празник на училището.

Отбелязан бе и Денят на банкера.

В чест на рождения ден на патрона на училището УП организира конкурс за рисунка .

През месеца на трезвеността беше проведена дискусия на тема“Алкохол, тютюнопушене и здраве“ и се обсъди филмът „Живей на чисто“. За Деня на розовата фланелка беше организиран конкурс за изработване на постер с послания „Да кажем заедно не на агресията и тормоза в училище“. С изработените постери се подреди изложба във фоайето на втория етаж.

През месец април НГ при УП защити проект по конкурсна сесия „Младите за Силистра 2015 „ПГСУАУ“Ат.Буров“-училище за толерантност“.

Неформалната група, представена от лидерите на класовете, организира и активизира ученическата общност за участие в конкурсите за : изработване на брошура „Отговорни и толерантни навсякъде и във всичко“; написване на есе и стихотворение на тема „Добрите думи са приятелство“. Организираха се две обучения с УП по следните теми:

„Ролята на културата, възприятията, нагласите, ценностите и вярванията в развитието на личността и тяхното въздействие върху човешкото поведение“, „Осъзнаване на стериотипите по отношение на половете и тяхното влияние върху мисленето“,“Развиване на умения за толерантно поведение и емпатия към различните“,“Харта за правата на човека“.

В УП се проведоха две обучения за обучители по темите:“Различни и толерантни“ и „Превенция на агресията и тормоза в училище“.