LOGO3

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ” – училищен кръг

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”

Организира провеждането на училищен кръг на

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

Условия за участие:

 1. Участници в състезанието могат да бъдат ученици от 11 и 12 клас.
 2. Разработването на бизнес идеите и класирането са индивидуални.
 3. Изисквания към разработките:

Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител:

 • кратко резюме на бизнес идеята в обем 7 реда;
 • представяне на бизнес идеята (наименование, точно описание, обосновка на избора, защо според автора идеята е иновативна, целева група, стартови разходи и очаквани ползи от реализиране на бизнес идеята) в обем до 2 страници, формат А 4, шрифт – Times NewRoman, размер – 12 pt, двустранно подравняване, междуредие – 1,15 lines;
 • визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А 4;
 • ползвана литература и други източници.

 

4 . Състезанието на първия етап от училищния кръг е анонимно.

За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за участие в следващия етап на състезанието, е необходимо всеки участник да:

 • Попълни декларация за авторство, да я постави в малък плик и да го запечата. /декларацията може да бъде получена от учителите консултанти/.
 • Поставя малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик.
 • Поставя големия плик с разработката си на място и в срок, определени от комисията по организиране на училищния кръг – в кутия с надпис „Най-добра бизнес идея”

Бизнес идеите, които не отговарят на посочените изисквания се дисквалифицират.

 

 1. Състезанието на втория етап от  училищния кръг е явно/персонално/.

Организация и провеждане на училищния кръг:

 • Училищния кръг се провежда на два етапа:

първи етап – писмено разработване и представяне на бизнес идеите в срок до 10.02. 2020г.

втори етап  – устно представяне и защита на бизнес идеите до  20.02.2020г.

 1. Критерии за оценяване:

Критерии

Максимален бр.точки
Описание на бизнес идеята и обосновка на избора.

5

Иновативност на бизнес идеята.

Идеята е иновативна за конкретното населено място: 1-5 точки

Идеята е иновативна за региона: 6 -10

Идеята е иновативна за страната или е слабо позната в страната (има само 1-2 предприятия, които предлагат нещо подобно): 11-17

Идеята е иновативна в европейски/световен план: 18-20 точки

20

Реалистичност (в т.ч. потребност от капитал – видове инвестиционни и оперативни разходи, приходи)

10

Дефиниране на целевата група.

10

Устойчиво развитие (опазване на околната среда и

грижа за обществото)

10

Прегледност и яснота на описанието (форматиране:шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt, двустранно подравняване; междуредие – 1,15 lines; правопис; изказ)

5

Общо:

60

 

Консултанти: Учители по професионална подготовка