284836371_1632166523816899_1443159092578208959_n

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“ СТАРТИРА В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“

На 03 юни в ПГСУАУ „Атанас Буров“ стартира обучение на тема „Нови методи на оценяване“ в изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Шест  учители по професионална подготовка  и учители-методици преминават обучение в периода 03-05.06. с общ хорариум  24 академични часа, от които 8 в партниращо предприятие – ресторант „Акациите“, Силистра. Лектор е доц. д-р Диана Петрова Железова-Миндизова, преподавател на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра, ръководител на Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра.

Учебната програма е съобразена с професионалния профил на учителите, за които е предназначено обучението, и е насочена към развиване на техните компетентности по отношение на знания, умения и отношения за повишаване и задълбочаване на знанията им относно целите, основните характеристики и видовете оценявания, приложими в учебната практика.

Чрез интерактивни и активни формати за учебно общуване – брейнсторминг, дискусионна мрежа, ролеви игри, симулации и модерирани групови дискусии –  обучаемите се запознават с основните характеристики на формиращото оценяване като средство за проследяване на напредъка на учениците и управление на учебния процес, както и със съвременните иновативни практики в областта на оценяването на постиженията на учениците.

Преди седмица в същата гимназия приключи обучение по този проект, насочено към наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение).

page