Търговски представител с разширено изучаване на немски език
Основна информация

 • Прием след основно образование  – 13 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценка от НВО по Математика, оценките по География и икономика и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: немски език

Учебен план – следвайте линка

Професионални компетенции

 • 1знания в областта на управлението, логистиката и маркетинга в търговията;
 • финансово-счетоводни и правни аспекти на търговския бизнес;
 • разработване и реализиране на стратегии за развитие на бизнеса;
 • обосновка на проекти за създаване на собствен бизнес
 • търговското предприемачество.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат: Учениците, завършили специалност „Търговия на едро и дребно” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Търговски представител ”. Многоаспектната и високо­квалифи­цира­на подготовка им осигурява   необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес. Завършилите  специалността могат да се реализират  успешно и  като:

 • Търговски представител;
 • Търговски помощник;
 • Търговски агент;
 • Дистрибутор;
 • Консултант /промотьор/ продажби;
 • Агент – купувач;
 • Агент – снабдяване.

Бизнес-партньори от региона също проявяват интерес към подготовката на кадри по професия „Търговски представител“ и гарантират реализацията на кадри чрез заявки за обучение и подкрепителни писма от „Ифмар“ ООД, „Оливия“ООД, „ИНТЕР ЕС 2000“ ЕООД.Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдатпредприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.