Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на френски език
Основна информация

 • Прием след основно образование
 • Срок на обучение: 5 години
 • Разширено изучаване на френски език
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценката от НВО по Математика, оценките от I-ви чужд език и география от свидетелството  за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Професия: Икономист – / учебен план/
 • Специалност:  „Икономика и мениджмънт“

4Специалността „Икономика и мениджмънт“ е ориентирана предимно към обучаемите, търсещи реализация в сферата на икономиката и фирменото управление. Но като цяло, обучението в тзи специалност предоставя необходимите знания и опит за успешно интегриране във всеки вид съвременен бизнес.

Защо „Икономика и мениджмънт“?

Тя е широко застъпена във всеки колеж и университет, което предполага и засилена конкуренция в тази сфера. Учениците от специалност „Икономика и мениджмънт“ получават не само фундаментални теоретични познания по изучаваната материя, но и възможност да се запознаят отблизо с практическите особености на професиите, свързани със специалността. По време на обучителния процес се акцентира върху развитието на аналитичното мислене и мениджърските способности на всеки ученик. Предвидено е решаването на практически задачи и казуси от областта на мениджмънта, изследване и дискутиране на примери от реалния икономически живот и др., които да научат бъдещите мениджъри и икономисти да действат гъвкаво и адекватно в процеса на вземане на управленски решения. За постигането на тези цели, ПГСУАУ се е доверила на екип от утвърдени педагогически специалисти.

Професионални компетенции:

 • Знания, гарантиращи солидна икономическа подготовка;
 • Предприемачески умения и бизнес култура
 • Извършване на оперативна и административна дейност;
 • Работа с офис техника, картотеки и документация и др;
 • Вземане на самостоятелни решения;
 • Качества в работата като отговорност и коректност;
 • Работа в екип.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Икономисти – съветници, банково дело, външна търговия, данъчно облагане, индустриални отношения, организация и управление, селско стопанство, социално осигуряване, туризъм, социално застраховане;
 • Икономически съветници;
 • Икономисти, финансисти;
 • Счетоводители;
 • Ръководители на човешки ресурси; икономист, управление на персонала;
 • Бизнес аналитици и др.,
 • Предприемачи за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.


 

График:
Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 16.06.2021 г.

– математика – 18.06.2021 г.

 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 25.06.2021 г. вкл.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 -07.07.2021 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13.07.2021 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – до 16.07.2021 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22.07.2021 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – до 30.07.2021 г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10.09.2021 г. вкл.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 13.07.2021 г. до 10.09.2021 г.  от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от седмицата.


Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!