Образци на документи


Заявление за записване на ученици в VIII клас на места, определени от държавен план-прием

Заявление за приемане на ученици

Заявление за преместване на ученици в друга паралелка или училище

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене 

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на дубликат

                                          ПРОЦЕДУРИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                                                     В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Списък на услугите, предоставяни от детски градини и училища в област Силистра

Приемане и преместване на деца/ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

 

 

Заявление за освобождаване от учебни занятия до 3 дни

Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 

Молба за отпуск

Заявление/Декларация за отпускане на стипендия