Образци на документи


Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене 

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за освобождаване от учебни занятия до 3 дни

Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 дни

Молба за отпуск

Заявление/Декларация за отпускане на стипендия