Клубна дейност
В условията на бързи политически, икономически и технологични промени и в съответствие с обучението по ключови компетенции на Европейската референтна рамка училището е мястото, където се придобиват основните знания, умения, компетентности и много от основните норми, нагласи и ценности, които ще гарантират на младите хора успешното вписване в професионалната кариера. Усвояването на по-широк спектър теоретични знания и практически умения на подрастващите е гаранция за професионална пригодност и стабилитет в бъдещата им трудова  кариера.

Възможности и очаквания от обучението в извънкласните дейности в училището:

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно – възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява

4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А  за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

Групи на занимания по интереси за учебната 2021/2022 г:

Групи за занимания по интересии Ръководител Тематична област, Тематична подобласт
1. Клуб „Аз обичам България“ Елена Къркова  Гражданско образование,

Институционални знания и култура

2. Клуб „Магията на математиката“ Даниела Богданова Технологии, Природо-математическо знание
3. Клуб „Математика за всеки“ Даниела Богданова Технологии, Природо-математическо знание
4. Клуб „Млад предприемач“ Дияна Денева „Технологии“, „Предприемачество“
5. Клуб „Ритмика и танци“ Мая Тодорова Спорт, Колективни спортове
6. Клуб „Гейминг концепции“ Диана Жекова „Технологии“„Развитие на въображението“