Клубна дейност
В условията на бързи политически, икономически и технологични промени и в съответствие с обучението по ключови компетенции на Европейската референтна рамка училището е мястото, където се придобиват основните знания, умения, компетентности и много от основните норми, нагласи и ценности, които ще гарантират на младите хора успешното вписване в професионалната кариера. Усвояването на по-широк спектър теоретични знания и практически умения на подрастващите е гаранция за професионална пригодност и стабилитет в бъдещата им трудова  кариера.

Възможности и очаквания от обучението в извънкласните дейности в училището:

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно – възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява

4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Учебна 2023/2024 година

У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А  за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

Учебна 2022/2023 година

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А  за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Групи на занимания по интереси за учебната 2022/2023 г:

Групи за занимания по интересии Ръководител Тематична област, Тематична подобласт Бр. ученици, участващи в дейността
1. Клуб „Аз обичам България“ Елена Къркова  Гражданско образование,

Институционални знания и култура

 

13

2. Клуб „Магията на математиката“ Даниела Богданова Технологии, Природо-математическо знание

15

3. Клуб „Роботика“ Гюлсевин Хамди „Дигитална криативност“, подобласт „Програмиране и роботика“

13

4. Клуб „Млад предприемач“ Дияна Денвевяа „Технологии“, „Предприемачество“

13

5. Клуб „Парите в действие“ Живка Николова „Технологии“, „Предприемачество“

13

6. Клуб „Трениране на успешни тийнейджъри“ Диана Нейкова Гражданско образование,

Институционални знания и култура

13

Учебна 2021/2022 година

У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А  за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

Групи на занимания по интереси за учебната 2021/2022 г:

Групи за занимания по интересии Ръководител Тематична област, Тематична подобласт
1. Клуб „Аз обичам България“ Елена Къркова  Гражданско образование,

Институционални знания и култура

2. Клуб „Магията на математиката“ Даниела Богданова Технологии, Природо-математическо знание
3. Клуб „Математика за всеки“ Даниела Богданова Технологии, Природо-математическо знание
4. Клуб „Млад предприемач“ Дияна Денева „Технологии“, „Предприемачество“
5. Клуб „Ритмика и танци“ Мая Тодорова Спорт, Колективни спортове
6. Клуб „Гейминг концепции“ Диана Жекова „Технологии“„Развитие на въображението“

Отчет

за проведените занимания по интереси през учебната 2021-2022 година по Наредбата за приобщаващо образование