Материална база
Гимназията разполага с добра материално-техническа база -учебна сграда, предоставена за ползване с Решение на МС №222/06.04.2007 г. ПГСУАУ непрекъснато търси начини за обновяване, разширяване и модернизиране на материалната база с цел осъществяване на ефективен и качествен учебно-възпитателен процес.

Вгимназията се провежда обучение по общообразователни и професионални учебни предмети в езикови кабинети по английски и френски език , 4 компютърни кабинети , специализирани кабинети по счетоводство, Учебно-тренировъчни фирми, кабинети по туризъм и сервиране, лаборатория по химия, актова зала „Буров“. За обучението на кулинарните паралелки се ползват две учебни кухни.