Защита на личните данни

Във връзка с осъществяване на образователния процес в ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ” ГР.СИЛИСТРА, ние събираме различни категории данни.

Нашата институция следва да поддържа и обработва информация, относно всеки свой служител, във връзка със съществуващото с него трудово правоотношение, както и с оглед ефективно управление на нашата професионална дейност.

План за действие при възникване на инциденти, свързани с информационната сигурност в ПГСУАУ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  (информация, предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

Приложение III Декларация за поверителност на данните към раздел Х, т. 33

СЪГЛАСИЕ от родител за обработване на лични данни

Длъжностно лице за защита на личните данни в ПГСУАУ“Атанас Буров“ Силистра