КД 122 с акредитация

erasmus-BG2humanres (1)

Според публикуваните наскоро резултати на уеб страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1, „Мобилност“ на „Програма Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, притежаващи „Еразъм“ акредитация (КА121), ПГСУАУ“Атанас Буров“ има одобрени проекти и в двата сектора. Проектите предвиждат две мобилности:

  • В сектор „Професионално образование и обучение“ 30 ученици от специалностите „Икономическа информатика“ ,“Електронна търговия“ и „Ресторантьор“ за обучителна практика. В групата ще има включени и трима учители по професионална подготовка за обмяна на опит.
  • В сектор „Училищно образование“, 8 учители за обучение на тема „Справяне със стреса и бърнаут синдром“

С обучителната практика на 30 ученици с мобилност в европейска държава ще се подпомогне професионалното и личностно им развитие,  ще се  окаже практическа и логистична подкрепа при обучението им в реална работна среда и ще се повиши пригодността им за пазара на труда.

С одобрения проект в сектор „Училищно образование“по програма „Еразъм+“ ще се отговори на идентифицираните нужди на педагозите да познават психологията и психофизиологията на стреса и те да придобият основни умения за ефективно справяне с него. Те са  необходими за пълноценното функциониране на учителите  и да придобият нужните знания и компетентности за ефективна комуникация в училищната общност.

Основното очаквано въздействие на проекта върху целевите групи – учениците, учителите и училището като институция  е бенефициентите да усвоят европейски стандарти в професионалната област чрез придобиване на нови знания и умения, да развият езикови и дигитални компетенции , да обогатят междуличностните си умения – способност за решаване на проблеми, вземане на решения, работа в екип,  да обогатят културния си мироглед.