ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

2021-2022

Протокол№14/14.07.2022г. от заседание на ОС   protokl

Покана 3 за участие в заседание на ОС на 14. 07. 2022 г.

Протокол№13/20.04.2022г. от заседание на ОС Protokol_13

Покана за заседание на 20.04.2022г.

Протокол№12/26.01 от заседание на ОС Protokol_№12

Покана за заседание Pokana_zasedanie_26.01.2022г

 ПРОТОКОЛ № 11 /17.11.2021г.  от заседание на Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ за избор на председател и секретар на Обществения съвет   Protokol_11_17.11.2021

Състав на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА:

Майя Григорова – председател

Геомил Георгиев – секретар

членове: Станка Лазарова, Павлина Железова и Денислав Борисов

Благодарим за съдейстието и доброто сътрудничечество с досегашния председател Диана Железова и секретаря Ана Караджова!

Покана за участие в заседание на Обществения съвет към ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра     Pokana-11-17.11.21

Протокол №10 potokol№10_22.10.2021

Покана 22.10.2021

Протокол №9 Protokol_№9

Покана 10.09.2021

2020-2021

Протокол №8_20.07.2021

Покана №8_20.07.2021

Протокол №7 от 22.04.2021г.

Покана до членовете на ОС за участие в Заседание на ОС на 22.04.2021 г.

Индикативен план за 2021г.
Протокол №6 от 11.01.2021г.
Извлечение от Протокол №6 от 11.01.2021г.

Pokana_6_11.01.2021

Индикативен план

Pokana_4_10.09.2020

Pokana_5_20.10.2020

protokol_5_20.10.2020

protokol_4_10.09.2020

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2019/2020 година

2019-2020

Pokana_1_16.01.2020

Pokana_2_22.04.2020

Pokana_3_16.07.2020

Protokol_3_16.07.2020

protokol_2_22.04.2020

protokol_1_16.01.2020

Покана от Председателя на ОС до членовете за свикване на заседание на 16.07.2020 г.

Покана на Председателя на ОС за свикване на заседание на членовете

Заповед на Директора на ПГСУАУ„Атанас Буров“ за първи етап от избор на родители

Покана за среща на родителите за излъчване на делегати на събранието за избор на родители-членове на Обществения съвет

Заповед на Директора на ПГСУАУ„Атанас Буров“ относно създаване на Обществен съвет в ПГСУАУ

Списък на лицата, запознати със заповедта на Директора
Покана за събрание на родителите на 10.12.2019г. за избор на членове на Обществения съвет
Покана за Първо заседание на Обществен съвет на 11.12.2019г.

Индикативен планgrafik  protokol_1_16.01.2020 protokol_2_22.04.2020 Protokol_3_16.07.2020 protokol_4_10.09.2020 protokol_5_20.10.2020

2017-2019г.

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: План-прием на ПГСУАУ „Атанас Буров“ за учебната 2017/2018 г.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: Съгласуване на план-прием за учебната 2017/2018 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/02.02.2017 г.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 г.

Състав на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА:

  1. Диана Железова-Миндизова – председател на ОС
  2. Ана Караджова – секретар на ОС
  3. Йордан Чумпалов – член на ОС, председател на Стопанска камара – Силистра.

Покана от ръководството на ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ” за събрание на родителите за избор на членове на обществения съвет, представители на родителите.