Учебна 2023/2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ“АТАНАС БУРОВ“ – 1 (1)   1_1    2_   3__

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПГСУАУ в Правилника за дейността на ПГСУАУ   Заповед на Директора за утвърждаване формите на обучение

Стратегия за развитие на училището 2023-2028г. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 г.

ГОДИШЕН ПЛАН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА  за учебната 2023/2024 година

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН за работа на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Заповед № РД-4-204/13.09.2023 г. на началника на РУО – Силистра за утвърждаване на реализиран държавния план-прием в осми клас за учебната 2023-2024 година

Учебна 2022/2023 г.

Стратегия за развитие на училището 2020-2024г.          1    2    3    4    5    6   7

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА  РАЗВИТИЕ НА ПГСУАУ за 2022-2023г. – otchet_chast1_2023   otchet_chast2_2023

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА за 2020-2021,2021-2022

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА за 2022-2023,2023-2024

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА 2020-2022   –       1     2    3     5

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН за работа на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Приоритети/мерки за повишане качеството за учебната 2022/2023 година, приети на заседание на ПС на 15.07.2022г.

Заповед № РД-4-193/12.09.2022 г. на началника на РУО – Силистра за осъществен държавния план-прием в осми клас за учебната 2022-2023 година

Учебна 2021/2022 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН за работа на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з-1225/27.09.2017 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГСУАУ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ПЛАН  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА КОРОНА ВИРУС COVID-19 В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021 -2022 година

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

Заповед за утвърждаване на прием-2021-2022

Учебна 2020/2021 г.

Стратегия за развитие на училището 2020-2024г.          1    2    3    4    5    6   7

Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.

ОТЧЕТ за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие за 2018-2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ          1_         2_         3_         4

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ  и заповед на директора за определяне на дневно разписание

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

План за работа на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГСУАУ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 ПЛАН  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА КОРОНА ВИРУС COVID-19 В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020 -2021година

ПРАВИЛА за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Заповед за утвърждаване на прием-2020-2021

Учебна 2019/2020 г.

 Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години

План за действие и финансиране към Стратегията за развитие на училището

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – първа част

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – втора част

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ – трета част

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГСУАУ

План за квалификационната дейност

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Учебна 2018/2019 г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА И ОТЧЕТ

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018г. ПО СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учебна 2017/2018 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСУАУ“АТАНАС БУРОВ“ и ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2017/2018 уч.година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. -част I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. -част II

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

Учебна 2016/2017 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. -част I

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. -част II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“

ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГСУАУ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГСУАУ “АТАНАС БУРОВ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

Учебна 2015/2016 г.

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ,АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ”