Покана за кандидатстване

logo-hrdc-one

logosbeneficaireserasmusleft_bg_1

ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПСГСУАУ“Атанас Буров“

за включване в група за мобилност с обучителна практика в гр.Брага, Португалия

             проект  “Чрез професионална обучителна практика с мобилност-към успешна европейска кариера“ по програма Еразъм+ КД 102 „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение“

Основната цел на гимназия „Атанас Буров“ е да подпомогне професионалното и личностно развитие на 24 ученици от специалностите „Организация на туризма и свободното време“ и „Икономическа информатика“ на възраст от 15 до 19г.

Проектът предвижда обучителна практика през м.април 2021г. Партньор по проекта и приемаща институция е Braga Мobility, Португалия, която е в тясно сътрудничество с предприятия в различни сектори и ще осигури стаж за ученици от ПГСУАУ в ресторанти, хотели и офиси според специалността, по която се обучават.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1.Представяне на мотивационни писма и попълване на психологически тест за работа в екип – 15.10.2020г.

2. Обявяване на резултата от подбора на участниците – 20.10.2020г.

3. Среща с родителите за представяне програмата на практиката-съдържание, цели и отговорности на кандидатите – 25.10.2020г.

4. Предварителна езикова и педагогическа подготовка на кандидатите – 10.2020-03.2021г.

5. Провеждане на контролни тестове за проверка напредъка на бенефициентите по езикова подготовка – 12.2020г.

6. Сключване на договори и споразумения за качествено провеждане на практиката с ползвателите – 02.2021г.

7. Осъществяване на практиката съобразно работната програма – 04.2021г.

8. Представяне на индивидуалните отчети на ползвателите и придружаващите лица – 05.2021г.

Потенциалните участници ще могат да подават мотивационни писма, в които да аргументират желанието си за включване в проекта до 15.10.2020г. на електронния адрес на гимназията: economics_ss@abv.bg

Селекцията на участниците ще се извърши на няколко етапа:

1.Попълване на психологически тест, отнасящ се до необходимите качества за работа в екип.

2. Подаване на мотивационните писма-аргументи за участие в практика в чужбина.

3.Интервю пред изборната комисия, която класира кандидатите въз основа на тяхното желание, мотивация и отношение към практиката в чужбина.

4.Изслушване мнението на родителите на бъдещите участници на специална среща с ръководството на училището, получаване на тяхното съгласие за включване на децата им в проекта.

В изборната комисия са бъдат включени директор, педагогически съветник, учители по френски и английски език и професионални предмети, класните ръководители.

Изборната комисия ще оценява участниците по следните критерии:

  1. Добро поведение в училище – ученикът да няма забележки, неизвинени отсъствия и наказания.
  2. Общият успех от предходната учебна година да е минимум Добър 4.00
  3. Владеене на чужд език – френски или английски да е минимум ниво А2.
  4. Успех по чужд език по професията минимум Добър 4.00
  5. Успех по професионална подготовка минимум Добър 4.00
  6. Допълнителен критерий-предимство ще имат учениците, които са участвали активно в конкурси и състезания по професионалните дисциплини.