Проект „Солидарни утре“

1

 

През учебната 2019/2020 г. стартира проект „Солидарни утре“

договор 2019-1-FR01-KA229-063111_3, финансиран по програма „Еразъм +“

Основна идея на проекта

В определен европейски контекст  от съществено значение е да се върнем към основите на европейската цел: Солидарността.

Изправени пред все по-индивидуалистичния начин на живот, пред въпросите за ценностите на Европа, изправени пред ученици, които са по-фокусирани върху себе си, отколкото към другите, изправени пред наблюдението за съществуването на уязвимо население смятаме за важно да покажем, че все още има действия за солидарност в Европа. Ето защо нашият проект има за цел да комуникира по съществуващи местни проекти и да насърчава изпълнението на нови проекти по време на нашите пътувания. По този начин се надяваме да можем да бъдем пратеници на обединена Европа. Този проект също има за цел да запознае наши8те ученици с навиците и начина на живот на страните, участващи в този проект.

Селекция на участниците в мобилностите по проекта – критерии:

  1. Добро владеене на френски език – минимум ниво А2
  2. Добро поведение в училище – да няма неизвинени отсъствия и наложени наказания.
  3.  Да се включва активно в дейностите по проекта на местно ниво.
  4. Възможност да пътува в чужбина – писмено съгласие на родителите.

Този проект  се финансира  по линия на програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2 „Стратегическите партньорства”

В проекта се включват ученици от четири държави: Франция, Португалия, Румъния и България.
1112 6 5