loga

ОБУЧЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

loga

5В ПГСУАУ „Атанас Буров“ през периода 13.05. – 07.06.2021г. се проведе обучение на наставници по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, в изпълнение на Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите, Поддейност 4.1. Обучение на наставници в педагогически и методически умения с цел развитие на методически, организационни и социални компетентности, изграждане на умения за планиране, провеждане, контрол и оценяване на обучението в реална работна среда и познаване на спецификата при трудово – правните отношения на обучаемите лица и фирмите – партньори.

Обучението проведе Сиана Спасова – учител по професионална подготовка в ПГСУАУ „Атанас Буров“.

Обучението на наставниците се проведе по утвърдена от министъра на образованието и науката учебна програма с продължителност  24 часа с теоретична и практическа насоченост.  В него се включиха наставниците от фирмите – партньори по проекта „Сладост“ ЕООД, „Рокенрола БГ“ ЕООД, „ДМС“ ЕООД и „ДОРИС 20“ ЕООД. Учениците от специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, с професия „Ресторантьор“, които се обучават в дуална система на обучение ще извършват трудова дейност по време на обучението си в техните търговските обекти под ръководството на наставниците.

7По време на обучението наставниците усвоиха основни педагогически и методически знания и умения, които да улесняват процесите по предаване на информация, практическо обучение и възпитание на учениците. Усвоиха психологически умения за работа в учебна среда, техники за ефективна комуникация, избягване на конфликтни ситуации и решаване на конфликти, както и методи за повишаване мотивацията на учениците в реална работна среда. Запознаха се подробно с нормативната база, регламентираща обучението чрез работа (дуална система на обучение). Запознаха се с действащите учебни планове и програми, създаваха нови, изготвяха вътрешни правила, критерии за подбор на ученици, обсъждаха методите за мониторинг и контрол, системата за оценяване на резултатите и постиженията и др. В обучението бяха включени много игри, казуси и дискусии по всички разглеждани теми. По време на обучението наставниците бяха поканени на открит урок в учебната кухня по предмета „Кулинарни техники и технологии“ –  учебна практика, където наблюдаваха представянето на учениците в дуална форма  – 10 клас, машините и съоръженията, с които разполага училището и нововъведенията в учебната кухня, финансирани от проекта.

В края на обучението наставниците получиха удостоверение за преминатото обучение.

page2

page1