sn1

ПГСУАУ „Атанас Буров“ представи своя опит в обучението на възрастни в семинар на тема: „Добри практики в сектора за учене на възрастни“

Loga1

LOGO3На 2 юни 2021г в х-л „Дръстър“, гр. Силистра се проведе семинар на тема:  „Добри практики в сектора за учене на възрастни“, организиран от Министерството на образованието и науката със съдействието на РУО Силистра и с подкрепата на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Събитието се осъществява по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“.

Г-жа Валентина Дейкова – ръководител на Националното звено за подкрепа на EPALE и национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни,  откри семинара, чиято цел е насочена към представяне на добри примери за учене на възрастни и обмяна на опит между професионалистите в сектора за учене на възрастни от Силистренски регион.

sn1На семинара бяха представени разнообразни добри практики свързани с професионалното образование и обучение на лица, навършили 16 години от област Силистра.

От ПГСУАУ „Атанас Буров“ участие в семинара взеха г-жа Ирина Гетова – заместник-директор по учебната дейност и инж. Росица Раданова – старши учител по професионална подготовка. Те представиха добра практика свързана с валидирането на професионални знания, умения и компетентности придобити чрез неформално и информално учене.

Динамичните икономически промени и бързо развиващите се технологии все по-често изправят хората пред предизвикателството за реализация на пазара на труда, търсейки ефективни начини за придобиване на квалификация. Все по-често се учим самостоятелно, трупайки опит, знания и умения, придобиваме нови или допълнителни квалификации, които не са сертифицирани.

sn2Много често хората работят, имат продължителен професионален опит, но не притежават документ за квалификация, което ограничава техния достъп до пазара на труда.

Валидирането е именно този подход, чрез който неформално или самостоятелно придобитите знания и умения могат да бъдат признати и сертифицирани, като се отчетат резултатите от учене заложени в ДОС за придобиване на професия.

Днес валидирането е на фокус в редица Европейски документи свързани с обучението на възрастни. В ситуацията на криза, породена от COVID 19 валидирането е възможност и инструмент за адаптиране на професионалното обучение към новите условия и е все по-популярно сред работодателите в Европа.

Информалното учене е неинституционализирано и неструктурирано натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетентности в процеса на живеене на хората от всички възрасти, и е възможност за предприемачите да превърнат всеки бизнес в креативен.

Ползите от валидирането са насочени към лицата, които получават шанс за признаване на квалификация, по-лесен достъп до пазара на труда, кариерно развитие и по-високо възнаграждение. Бизнесът придобива по-добра професионално-квалификационна структура на персонала. Обществото получава нови възможности за професионално и социално развитие, осигуряване на заетост на търсещите работа и намаляване на безработицата.

В своето изложение г-жа Гетова и инж. Раданова презентираха етапите от процеса на валидиране, организацията, провеждането, материалното и финансовото му осигуряване. Те показаха снимков и  доказателствен материал от документирането на процедурите по валидиране.

Темата провокира интереса на аудиторията и предизвика дискусия за бъдещи проектни дейности, насочени към обучението на възрастни.