20210710_134627

Професионално развитие на педагогическите специалисти от ПГСУАУ „Атанас Буров“

20210710_134627
Кои са основните характеристики на иновативния екип в образованието? Какво го отличава от работната група? Какво представлява иновацията в педагогиката? Какви иновации можете да си представите, че ще бъдат въведени след 20 години?

В периода 08.07. – 10.07.2021г. в к.к. Златни пясъци педагогическите специалисти от ПГСУАУ „Атанас Буров“ си отговориха на тези въпроси, като се включиха в обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.  Темата на обучението „Иновативен екип в образованието. Иновации в педагогическата професия“ даде възможност на учителите да се запознаят със същността на иновациите в педагогическата практика, да заимстват иновативни образователни технологии, да усвоят принципите на работа при прилагането на нови интерактивни методи на обучение в иновативна среда. Чрез теоретична подготовка, творчески задачи и обучаващи игри учителите получиха нови знания и идеи за работа, откриха приложение по нов начин на технологията „Обърнат клас“ в общообразователната и професионална подготовка, усвоиха „Формиращото оценяване“, като нова иновативна технология за екипа, и научиха, че успехът зависи от нагласата за развитие на учениците.

Екипът на ПГСУАУ „Атанас Буров“ благодари на обучителите г-жа Гергана Тодорова и г-н Явор Андреев, представители на „Прогрес Академи“ към „Изоблок“ ЕООД, за новите знания, споделения професионален опит и практическите идеи.

received_522780878926554viber_image_2021-07-10_12-48-14-850received_337514171242756