290890186_372509421645027_7414775166049456241_n

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ПО ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“ ПРИКЛЮЧИ В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“

290890186_372509421645027_7414775166049456241_nНа 29 юни в ПГСУАУ „Атанас Буров“ приключи обучение по чужд език – английски на учениците от 10 клас, специалност „Производство и обслужване в ЗХР“, обучаващи се в дуална форма на обучение. Обучението се проведе в изпълнение на Поддейност 3.2. „Провеждане на допълнителни занимания по чужд език или професионална подготовка за ученици, които се обучават в Х клас на първи гимназиален етап“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението се осъществи в рамките на 70 учебни часа в периода ноември 2021 – юни 2022г. и в него участваха десет ученици.    Целта на обучението по чужд език е да предостави допълнителни знания и умения по чужд език и да отговори на изискванията на пазара на труда с оглед на бъдещата им реализация. Провеждането на допълнителни занимания по английски език подобрява качеството на професионалното образование и обучение на учениците и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешната реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности подпомагат учениците за успешното реализиране в областта на ресторантьорството.

Повишаването  на езиковите компетентности на учениците ще им осигури реалното използване на езика в конкретна ситуация в работна среда.

Учениците участваха дейно в подобряването на езиковите компетентности, които са от ключово значение за бъдещата им професионална и езикова  реализация.

По този начин се осигурява мобилност на завършващите професионални гимназии и адаптивността им към променящите се условия в страната и европейското пространство, както и осигурява възможност на учениците да прилагат придобитите езикови умения и компетентности и запознаване с възможностите за професионална реализация в чуждоезикова среда.

По време на курса на обучение, учениците демонстрираха  стремеж към висока информираност и към усвояване на новостите в професията.

Усвоените езикови  компетентности са съобразени с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

Всички ученици успешно завършиха чуждоезиковата си подготовка и получиха сертификат за преминато обучение.