Икономическа информатика с разширено изучаване на английски език
Основна информация

 • Прием след основно образование – 26 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от удвоената оценка от НВО по Български език и литература, удвоената оценка от НВО по Математика, оценките по Информационни технологии и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: английски език

Учебен план-следвайте линка

Професионални компетенции


 • Работа с компютърни системи, периферни устройства и мрежи в конкретни условия;
 • Разработване и използване на приложен софтуер за управление на персонала и счетоводствата на фирмите;
 • Инсталиране и администриране на необходимия приложен и системен софтуер за работа с компютърна система;
 • Създаване и използване на уеб приложения, съгласно маркетинговата стратегия на фирмата, електронните системи за бизнес, търговия и услуги и др.;
 • Придобиване на допълнителна квалификация по специалност „Електронна търговия“;
 • Познаване на спецификата на електронните документи и електронния подпис;
 • Делови контакти на български и английски език.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Дизайнер web сайт;
 • Програмист ;
 • Икономист във финансови и статистически институции;
 • Икономист в регистри и агенции;
 • Банков служител, въвеждане на данни ;
 • Специалист с контролни функции, въвеждане на данни;
 • Специалист с контролни функции , деловодство и архив;
 • Специалист с контролни функции, човешки ресурси;
 •  Административен специалист с контролни функции.Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдат предприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.