Профил на купувача

2024 година

Дата на публикуване 29.01.2024г.   15:00:00 ч.

Заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем

Дата на публикуване 05.01.2024г.   15:00:00 ч.

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост в ПГСУАУ “Атанас Буров“, за Бюфет Obiava_2024

2023 година

Дата на публикуване 01.12.2023г.   15:00:00 ч.

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост в ПГСУАУ “Атанас Буров“, за Бюфет  Обява

Тръжна документация – Тръжна документация  pdf формат  Тръжна документация  doc формат

2019 година

Дата на публикуване 30.07.2019г.   11:00:00 ч.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Информация за публикувана обява за обществена поръчка

Борсов договор за покупко-продажба

Процедура за откриване на обществена поръчка

2018 година

Обществена поръчка:

Дата на публикуване 22.01.2019г.   11:00:00 ч.

Име: Доставка на гориво за отопление за сезон 2018/2019 на ПСУАУ“Атанас Буров“ Силистра

Дата на публикуване 19.02.2019г.   11:00:00 ч.

Договор за покупко-продажба на гориво

Решение за откриване на процедура

Дата на публикуване 12.03.2019г.   11:00:00 ч.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване 23.11.2018г.   16:00:00 ч.

Име: Проучване и проектиране на физкултурен салон в ПСУАУ“Атанас Буров“

Договор за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект

Договор за проучване и проектиране

Дата на публикуване 21.11.2018г.   16:00:00 ч.

Име: Изработка на вътрешна кабелна съобщителна мрежа

Договор за изработка на вътрешна кабелна съобщителна мрежа

Име: Доставка на гориво

Описание:  Доставка на гориво за отопление за сезон 2018 / 2019 г. на ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра

Дата на публикуване 29.10.2018г.   12:10:00 ч.

Решение за откриване на процедура

Дата на публикуване 16.11.2018г.   10:10:00 ч.

Обявление за възложена поръчка

Борсов договор за посредничество при покупко-продажба

Дата на публикуване 20.09.2018г.   10:45:00 ч.

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Образци на документи, съдържащи се в офертата

Техническа спецификация за обществена поръчка

Проект на договор

Указания за подготовка на оферта за участие в обществена поръчка

Дата на публикуване: 28.09.2018г.   14:00:00 ч.

Заповед за прекратяване на обществена поръчка след удължаване на срока

Дата на публикуване: 31.08.2018г.   16:00:00 ч.

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.1 от ЗОП

Образци на документи, съдържащи се в офертата

Техническа спецификация за обществена поръчка

Проект на договор

Указания за подготовка на оферта за участие в обществена поръчка

Удължаване на срок за получаване на оферти

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Въпроси и отговори:

Писмо-отговор на запитване

Допълнително пояснение

Дата на публикуване: 18.09.2018г.   14:30:00 ч.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГСУАУ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

 

Дата на публикуване: 21.08.2018 9:00:00 ч.

Име: Отдаване под наем на обект – публична държавна собственост

Описание:  „Бюфет за осъществяване на търговия с топли и студени закуски, безалкохолни напитки и захарни изделия“,  с  площ 26 кв.м., намиращ се на  I-ви етаж  в сградата на гимназията.

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

Заповед и тръжни документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

Заявление за участие в търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост

Дата на публикуване: 01.10.2018 15:00:00 ч.

Заповед за определяне на наемател след приключил публичен търг

2015 година

Обществена поръчка:

Име: Доставка на пътнически микробус за нуждите на ПГСУАУ“Атанас Буров“ – гр. Силистра

Описание: Доставка на пътнически микробус за нуждите на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – гр. Силистра. Двигател – дизелов – минимум 2198 см.куб., мощност – минимум 130,0 к.с. Места 16+1

Дата на публикуване: 08.10.2015 16:00:00 ч.

Краен срок за участие: 22.10.2015 17:00:00 ч.

Стойност без ДДС: 57,771.00

2016 година

Декларация за участие в търг за отдаване под наем  

Заявление за участие в търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

Заповед и тръжни документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Протокол от заседание на комисията за избор на изпълнител на поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка

Решение за откриване на Обществена поръчка чрез Публична покана

Публична покана

Описание на предмета на поръчката

Оферта

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП

Административни сведения

Техническа оферта

Ценова оферта

Декларация за приемане на условията по приемане на проекто-договора; чл.56

Проект на Договор

Декларация за развита сервизна база за гаранционна поддръка на автомобила

Банкова гаранция за изпълнение

Банкова гаранция за участие

Методика

Писмени разяснения по реда на чл. 101б, ал.6 от ЗОП