Стипендии

учебна 2023/2024 година

З А П О В Е Д № ФСД-15-690/28.02.2024 г. за разпределението на средствата по видове стипендии, критерии, условия и документи за кандидатстване

Протокол относно разпределение на средствата за II срок на 2023/2024 учебна година.

Протокол относно постъпило заявление – декларация  поради възникнало основание за получаване на еднократна стипендия

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ гр. СИЛИСТРА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за стипендия

учебна 2022/2023 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ гр. СИЛИСТРА

учебна 2020/2021 година

Заповед № РД-09-494/11.03.2021 г. на Директора на ПГСУАУ“Атанас Буров“ за утвърждаване на решенията на комисията за стипендиите

учебна 2019/2020 година

Критерии за кандидатстване за стипендия съгласно Постановление № 20  от 1 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за стипендия

Заповед № РД-09-140/27.09.2019 г. на Директора на ПГСУАУ“Атанас Буров“ определяне състава Комисия за стипендиите в ПГСУАУ

Протокол № 4 на Комисията за стипендиите в ПГСУАУ“Атанас Буров“ през втория срок на учебната 2019/2020 г.

Заповед № РД-09-588/26.02.2020 г. на Директора на ПГСУАУ“Атанас Буров“ за утвърждаване на решение на Комисията за стипендиите в ПГСУАУ“Атанас Буров“ през втория срок на учебната 2019/2020 г.

учебна 2018/2019 година

Заповед № РД-09-87/22.10.2018 г. на Директора на ПГСУАУ“Атанас Буров“ за получаване на стипендии през първия срок на учебната 2018/2019 г.

Протокол № 2 на Комисията за стипендиите в ПГСУАУ“Атанас Буров“ през първия срок на учебната 2018/2019 г.

учебна 2015/2016 година

ЗАПОВЕД №460/08.03.2016 г. на Директора на ПГСУАУ“Атанас Буров“ за получаване на стипендии съгл. чл.8 ал.2 през втория  срок на учебната 2016/2017 г.

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ, УСЛОВИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСУАУ «АТАНАС БУРОВ» ГР. СИЛИСТРА

СЪГЛАСНО ПМС №33/15.02.2013 г.

1. Месечни стипендии

1.1. За постигнати образователни резултати;

Успех от предходния срок

Отличен 5.50 – 5.69

Отличен 5.70 – 5.99

Отличен 6.00

Стипендия

…….. лв.

………

………. лв.

Стипендията се получава за учебен срок

1.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

Успех от предходния срок

Мн. добър 4.50 – 4.99

Мн. добър 5.00 – 5.49

Стипендия

…… лв

……… лв.

Стипендията се получава за учебен срок

1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания;

Успех от предходния срок -Не е приложимо

Стипендия

………. лв

Стипендията се получава целогодишно

1.4. За ученици без родители;

Успех от предходния срок-Не е приложимо

Стипендия за ученици без родители

………. лв

Стипендия за ученици без родители – §11 от Допълнителните и заключителни разпоредби на ПМС №33/15.02.2013г.

………. лв

Стипендията се получава целогодишно

2. Еднокранти стипендии

2.1 Еднократни целеви

2.1.1. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност;

2.1.2. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му на образование;

2.1.3. Разходите за стипендии се доказват с разходно-оправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение;

2.1.4. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е пълнолетен;

2.2 Еднократни парични

2.2.1. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност;

2.2.2. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му на образование;

2.2.3. Не надвишават 10% от средствата, определени от бюджета за стипендии;

2.2.4. За един и същ ученик за учебен срок се отпускат еднократно;

2.2.5. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия;

Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основание за получаване от ученика на еднократна парична и еднократна целева стипендия;

ІІ. Критерии за допускане до класиране

А.Месечни стипендии

1. За месечни стипендии за постигнати образователни резултати:

1.1. Ученикът е постигнал през предходния срок отличен успех;

1.2. Ученикът няма наложено наказание от Педагогическия съвет;

2. За месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

2.1. Месечен доход на член от семейството, съгласно §3 от Допълнителните разпоредби на Постановление №33/15.02.2013 г.;

2.2. Успех от предходния срок не по-малък от много добър 4,50;

2.3. Ученикът няма наложено наказание от Педагогическия съвет;

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания.

3.1. Медицински документ от ТЕЛК/НЕЛК за установено трайно увреждане – 50% или над 50%.

4. За ученици без родители.

4.1. Копие от акт за смърт на починал родител.

Б.Еднократни стипендии

5. Еднокранти стипендии

5.1. Получени награди, грамоти, отличия и други удостоверяващи класиране на призови места в олимпиади, състезания, конкурсии други;

5.2. Социални обстоятелства, свързани с достъпа на образование;

5.3. Ученикът няма наложено наказание от Педагогическия съвет;

III. Условия за класиране

1. За месечни стипендии за постигнати образователни резултати:

1.1. Ученикът е постигнал през предходния срок отличен успех;

1.2. При успех отличен 6.00 ученикът не подлежи на класиране;

2. За месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

2.1. Месечен доход на член от семейството, съгласно §3 от Допълнителните разпоредби на Постановление №33/15.02.2013 г. не надвишаващ 293 лв.;

2.2. Успех от предходния срок не по-малък от много добър 4,50;

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – не се извършва класиране

4. За ученици без родители – не се извършва класиране.

5. Еднокранти стипендии

5.1. Ученикът не е получавал еднократна помощ през текущия учебен срок;

5.2. Подадено заявление по образец с аргументирано предложение от класния ръководител;

ІV. Документи за кандидатстване за месечна стипендия

1. За постигнати образователни резултати.

1.1. Заявление – декларация по образец /Приложение 1/, подписано от декларатора и родител.

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

2.1. Заявление – декларация по образец/Приложение 1/, подписано от декларатора и родител.

2.2. Служебни бележки/удостоверения/ за доходите, получени от отделните членове на семейството през предходните 6/шест/ месеца съгл. чл.10, ал.1, т. 1- 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица; пенсии; месечни помощи и добавки по реда на Кодекса за социално подпомагане; присъдени издръжки и стипендии;

2.3. Служебна бележка за брат/сестра от учебното заведение или уверение от ВУЗ, доказващи получаването или не получаването на стипендии;

2.4. При родители пенсионери – служебна бележка с пенсиите за периода;

2.5. При разведени родители – копие от решението за развод в частта присъдена издръжка, издръжката се включва, независимо дали е получена;

2.6. При безработни родители – документ от Бюрото по труда;

2.7. При безработни родители, които не са регистрирани на борсата – нотариално заверена декларация, че за периода / определените шест месеца/, не са в трудово правни отношения, не са регистрирани в Бюрото по труда и не са получавали доходи;

2.8. Декларация за допълнителни доходи в размер отразен в заявлението;

2.9. Родители, предаващи селско-стопанска и животинска продукция документ от пунктовете или кметствата;

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания.

3.1. Медицински документ от ТЕЛК/НЕЛК за установено трайно увреждане – 50% или над 50%.

4 За ученици без родители.

4.1. Копие от акт са смърт на починал родител.

VI. Документи за кандидатстване за еднократна стипендия

1.1. Заявление по образец/Приложение 2/.

1.2. Разходно-оправдателни и други документи удостоверяващи разходването на средствата при отпускане на еднократни целеви стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му на образование.

1.3. Мотивирано предложение от класен ръководител;

1.4 Приложени копия от грамоти и отличия при кандидатстване за еднократна парична стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност;

V. Стипендии за І срок на учебната 2015/2016 година